Okuqashelwayo Ekhaya Uma Kuduma Izulu

Ngokwesintu kuyahlonishwa kakhulu uma liduma izulu, kangangoba kukhona izinto ezingenziwa uma izulu liduma. Abantu abaningi bayafa ngenxa yezulu, lokhu kuyasabisa. Izinto ezicwebezelayo njengamanzi, izibuko, ubisi kanye nokunye kuyambozwa, ngoba kudonsa umbani. Amawindi nezicabha kuyavulwa ukuze kungene umoya ngoba ukushisa nokuqgumelana ndawonye akufuneki kudonsa umbani. Uma kuduma izulu wonke umuntu ekhaya uhlala phansi ocansini kuzothwe umuntu uyeka … Read more