Ameva Esihlahla Somsasane

Isihlahla somsasane yisihlahla esingakhuli kakhulu esinameva amade. Kujwayeleke ukuthi abantu basisebenzisele ukukubiyela noma senze uthango ekhaya. Lesisihlahla asigcini ngokuthi sibe uthango kukhona abanye abantu abasebenza ameva omsasana ukwelapha abantu abagulayo. Asetshenziswa kakhulu abelaphi bendabuko njengezinyanga nezangoma ezisasebenzisa kakhulu izindlela zokwelapha zomdabu kodwa esikhathini sanamuhla ezinye sezisebenzisa izinaliti ukwenza imisebenzi efanayo naleyo eyenziwa ngameva. Ukusetshenziswa kwameva … Read more