Ameva Esihlahla Somsasane

Isihlahla somsasane yisihlahla esingakhuli kakhulu esinameva amade. Kujwayeleke ukuthi abantu basisebenzisele ukukubiyela noma senze uthango ekhaya. Lesisihlahla asigcini ngokuthi sibe uthango kukhona abanye abantu abasebenza ameva omsasana ukwelapha abantu abagulayo. Asetshenziswa kakhulu abelaphi bendabuko njengezinyanga nezangoma ezisasebenzisa kakhulu izindlela zokwelapha zomdabu kodwa esikhathini sanamuhla ezinye sezisebenzisa izinaliti ukwenza imisebenzi efanayo naleyo eyenziwa ngameva.

Ukusetshenziswa kwameva
Ameva esihlahla somsasane ayesetshenziselwa kakhulu ukucupha ikhaya noma ukubethela okungukuvikela ikhaya ebathakathini. Uma inyanga iyobethela emzini womuntu ibiphatha ameva neminye imithi ezohlanganiswa nawo ngoba kunenkolelo yokuthi yiwona azokwenza lokho okwenziwa umthakathi ukuthi kungadluleli kulowomndeni kodwa kuphindele emuva. Kuthiwa ameva ayehlaba sengathi uwanyathelile uma umthakathi ezochela  noma embela umuthi egcekeni lomuzi. Izinhloso zabathakathi ukubulala noma ukuphuphisa abantu labo abasuke bengabafuni kodwa uma umuzi uqinisiwe ngeke kwenzeke lutho kuwona. Uma kuthiwa into iphindela kumthakathi kuchaza ukuthi uma ekade efuna kuphume isidumbu emzini ocushiwe noma oqinisiwe kuzokwenzeka emzini wakhe lokho, Isikhathi esiningi kunenkolelo yokuthi imizi yabathakathi ayiqinisiwe ezintweni ezimbi yingakho kuvele kusheshe kwenzeke kubona.

Uma kuyobethelwa umuzi kuhlanganiswa izihlungu zokukhotha nezokuncinda kanye neziikhafulo. Izinsizi zokuncinda zibalulekile ngoba kuthathwa igazi lomndeni wonke ngesikhathi begcatshwa inyanga, lihlanganiswe ndawonye nemithi ethize bese kuyofakwa emgodini ombiwe egcekeni kuhlanganiswa nameva omsasane. Umndeni wonke utshelwa amazwi abazowakhuluma uma sekuyofakwa umuthi emgodini lowo, ngesinye isikhathi basuke bewumumethe kodwa lokhu kuyahluka ngokusebenza kwezinyanga. Isikhathi esiningi lemigodi imbiwe emakhoneni omuzi okuchaza ukuthi kuba imigodi emine ezungeze umuzi kanye nasangweni lapho kungena  khona abantu  ngoba isikhathi esiningi bambela khona imithi. Uma umthakathi embela umuthi esangweni lokhu kwaziwa ngokuthi umbhulelo, lokhu kwenzelwa ukuthi uma niphuma ekhaya ekuseni umuntu wokuqala ukweqa lowomuthi uzogula omunye aze agcine ngokufa uma ekhaya kungabethelile kodwa uma kubetheliwe akwenzeki lutho kuzophindela kulowo okufakile.

Ameva esihlahla somsasane siphinde sisetshenziselwe ukutshopa (ukugcaba) emzimbeni. Uma umuntu egula eguliswa izinto zesintu uyaqiniswa emzimbeni ukuthi aphile, ugcatshwa amalungu omzimba lakuhlangana khona amathambo emzimbeni, kusuke kwenzelwa ukuthi uma ekukhafula umuntu kubuyele kuyena. Umsasane abelaphi bendabuko basawusebenzisa kakhulu.

English Summary
These thorns are mostly used by traditional healers or sangomas to protect people against witchcraft.

By: Nqobile Mdabe

2 thoughts on “Ameva Esihlahla Somsasane”

  1. NGICELA UKWAZI UKUDLA KWABATHWA UTSHWALA ABABUPHUZAYO FUTHI NGICELA UKWAZI NOGWAYI ABAWUBHEMAYO NGIYABONGA

    Reply

Leave a Comment