Izimbongi

Izimbongi Izimbongi abantu abanobuciko ngendlela yokubeka inkulumo ngendlela ehehayo, enoju futhi enongayo. Izimbongi ziloba, ziphinde zihaye ngezinto noma ngezigameko ezenzekayo ngoba zinemvume yokukhuluma iqiniso noma ngabe lilumela kanjani. Izimbongi imilando yamakhosi kuqala beziyazi ngekhanda nezigameko zamakhosi, okusuka ekukhuleni kwawo kuze kuye ekuphatheni kwawo, lokho bekwenza zikwazi ukubongela lamakhosi uma zigedeza ngawo. Kuningi obekwenziwa izimbongi emandulo … Read more