Izindlela zokukhuluma ziyehlukana

Singakhuluma isiZulu kepha uma siqhamuka ezindaweni ezahlukene isiZulu sethu ngeke sifane. Indlela yokusebenziswa kwamagama uyehlukana kubantu. Uma ulalela amagama abantu abaqhamuka kulezindawo esingenhla nesifundazwe njengo Lundi wehle njalo koNew Castle noMnambithi nabantu abakhulele eThekwini awafani yize kuyisiZulu. OLundi bathi, “umama”, eThekwini bathi “uma” eMnambithi bathi ”umalo”. ENew Castle bathi ”phephisa” kanti eThekwini bathi ”ncese” noma … Read more