Izindlela zokukhuluma ziyehlukana

Singakhuluma isiZulu kepha uma siqhamuka ezindaweni ezahlukene isiZulu sethu ngeke sifane. Indlela yokusebenziswa kwamagama uyehlukana kubantu. Uma ulalela amagama abantu abaqhamuka kulezindawo esingenhla nesifundazwe njengo Lundi wehle njalo koNew Castle noMnambithi nabantu abakhulele eThekwini awafani yize kuyisiZulu.

OLundi bathi, “umama”, eThekwini bathi “uma” eMnambithi bathi ”umalo”. ENew Castle bathi ”phephisa” kanti eThekwini bathi ”ncese” noma ”sorry” uma bekuxhesezela. Baphinde bathi ”ukwatile” kanti ngapha eThekwini bathi ”udiniwe”.

Bese kuba khona ulimi lwasemalokishini. Abesilisa ubathola bethi, ”ola”, ”eita” ”moja”, ”sho” amanye amagama okubengelelana noma bathi ”zithini”, ”kuhamba kanjani”, ”zikhiphani” .Kanti abesifazane ubezwa ngo ”murgal”, ”oe”, ”ntombo”, ”munu” lawa ngamanye amagama ababizana ngawo.

Abantu abaqhamuka ezindaweni zasemakhaya kakhulukazi kulezindawo ezingenhla nesifundazwe saKwaZulu Natali bakhuluma isiZulu esiqinile. Uye ubone nje uma ukhuluma nomuntu oqhamuka kwaNongoma ukuthi cha la kuphuma kuphuma esinesigqi.Kuye kuthiwe isiZulu asitolikwa kodwa cha sibuye sidinge ukutolikwa uma uhlangana nabantu abakhuluma esakwezinye iznyawo ikakhulu uma ukhulele Thekwini.

Article Overview

IsiZulu as a language can be spoken differently in different parts of KwaZulu-Natal. People from the northern part of the province still speak that hardcore Zulu that makes you want to ask for an explanation. If you are a Durbanite and from around the townships, you have to know the local slang language that you’ll only find there and on social media, nowhere else.

Leave a Comment