A Language Rich in Colour!

In a celebration of isiZulu and an attempt to keep the history of the language, and all that it entails alive, artist and author Soka Mthembu has compiled the following wonderful list of proverbs and idioms for his blog, the Zulu Kingdom. If you have any other sayings that you would like to contribute, please feel free to do … Read more

IsiZulu idioms

This is a list of IsiZulu idioms by Nelisiwe Hlongwane. Ukudla mfundambili njengemboma: Ukufuna izinto zonke zibe ngezakho, ukuba yigovu Ukubuya nempande yesikhova: Usuke ungazuzanga lutho Ukufinya ngolimi njengenkomo: Ukweswela izinto eziwusizo, ukuba hlwempu Ukusenga ezimithiyo: Ukuqamba amanga Ukudla wesulele phansi njengenkukhu: Ukwenza izinto ube uphika Ukuqaphe eqolo njengonwabu: Ukuqikelela noma iyiphi ingozi engase ikwehlele Ukuba … Read more