Umlando Wesibongo SakwaNtuli

Abantu bakwaNtuli baziwa njengaMabhele. Batholakala endaweni engaphansi kwentaba iLenge ngaseMhlumayo, eMnambithi. Baziwa kakhulu ngokuthi uma befunga bathi, “Ngiwafunge aMabhele eseLenge!” Amanye aMabhele atholakala ngaseNtabeni yaseNkuzi ngenhla nomfula iNdaka ngaseWashibhange. Kuthiwa langa limbe iNkosi uShaka izipholele ngaphansi komthunzi nenduna yayo kwabonakala ngefu lothuli liza ngakubona. Kuthiwa kwakukhona amadoda, abantu besifazane nezingane. Kuthiwa bathi uma befika ngasemfuleni … Read more

UMzilikazi iqhawe lakaKhumalo

Isizwe sakwaKhumalo besehlukene kathathu ngamakhosi abusayo. Bekukhona inkosi uDonda, kube inkosi uBeje bese kuba uMashobane. Isizwe sakwaKhumalo bekuyisizwe esaziwayo ekuzingeleni kanti futhi nasekulimeni bebenesandla esihle ukukhulisa izitshalo. Lesi sizwe besizinzele eduze komfula iKwebezi kuyoshaya eNgome. Isizwe sakwaNdwandwe besakhe empumalanga nalesizwe sakwaKhumalo. Isizwe sakwaNdwandwe sesatshwa ngalendlela ngenxa yamandla abebenawo. Inkosi ebibusa lesisizwe sakaNdwandwe uZwide, uNompethu wafike … Read more