Akuselona leli kheli – kusuka ekubeni iDavenport Road kwaba iHelen Joseph Road

Ngomhlaka 9 Agasti 1956 izinkulungwane zabesifazane bazo zonke izinhlanga bamasha baya e-Union Buildings ePitoli. Inhloso yabo kwakuwukuhambisa uhlu lwezikhalazo kuNdunankulu wangaleso sikhathi, u J.G.¬†Strijdom, ukuphikisana nemithetho yamapasi owawuthi abantu abamnyama base-Afrika ukuthi baphathe uhla lwamadokhumenti, okufaka phakathi isithombe, amarekhodi okuqashwa, ukukhokhwa kwentela kanye namarekhodi obugebengu, okwenza uhulumeni akwazi ukuqhubeka nokuvimba ukuhamba kwabantu abangebona abamhlophe. Bekungekho … Read more

No Longer at This Address – From Davenport Road to Helen Joseph Road

On the 9th August 1956 thousands of women of all races marched to Union Buildings in Pretoria. Their aim was to deliver a petition to the then Prime Minister, J.G. Strijdom, objecting to the pass laws that required black Africans to carry a range of documents, including a photograph, employment records, tax payments and criminal records, that enabled the … Read more