UDokotela Navanethem “Navi” Pillay

NjengoKhomishani Ophakeme Wamalungelo Abantu,i-United Nations High Commissioner ye-Human Rights kusukela ngonyaka ka-2008-2014, uNavanethem Pillay wayenegunya emphakathini wamazwe omhlaba ukukhuthaza nokuvikela wonke amalungelo abantu. UNavi Pillay wazalwa ngomhlaka 23 Septhemba 1941 emndenini ozithobile ngezinsuku zobandlululo futhi wakhulela endaweni yase-Clairwood eThekwini. Waya eNyuvesi yaseNatali lapho athola khona iziqu ze-BA ngo-1963 futhi i-LLB ngo-1965. KwakuseNyuvesi lapho ajoyina i-Unity … Read more