UDokotela Navanethem “Navi” Pillay

NjengoKhomishani Ophakeme Wamalungelo Abantu,i-United Nations High Commissioner ye-Human Rights kusukela ngonyaka ka-2008-2014, uNavanethem Pillay wayenegunya emphakathini wamazwe omhlaba ukukhuthaza nokuvikela wonke amalungelo abantu. UNavi Pillay wazalwa ngomhlaka 23 Septhemba 1941 emndenini ozithobile ngezinsuku zobandlululo futhi wakhulela endaweni yase-Clairwood eThekwini. Waya eNyuvesi yaseNatali lapho athola khona iziqu ze-BA ngo-1963 futhi i-LLB ngo-1965. KwakuseNyuvesi lapho ajoyina i-Unity … Read more

Navanethem “Navi” Pillay

As the United Nations High Commissioner for Human Rights from 2008-2014, Navanethem Pillay had a mandate from the international community to promote and protect all human rights. Navi Pillay was born in 23 September 1941 into a humble Tamil family during apartheid days and was brought up in the poor neighbourhood of Clairwood in Durban. She … Read more