Gqom: The New Sound of Durbs!

Earlier this week we wrote about┬áthe umakhweyana, a traditional Zulu musical instrument, that’s struggling to survive as fewer young people learn the skill of playing the bow. On the opposite end of the spectrum is gqom, a┬ástyle of house music that originates in the townships of Durban, and which has gained such momentum that it’s … Read more

Indlela Yokuziphatha Yakuqala Neyamanje Kubantu Besifazane

Indlela yokuphila iyashintsha ihambisane nokushintsha kwesikhathi, lokhu kusho ukushintsha indlela abantu abagqoka ngayo, abaphila ngayo, abenza ngayo izinto, ukuziphatha njalonjalo. Zimbalwa zona izinto ekuthiwa zintsha ezenzekayo esikhathini samanje ekuphileni kwabantu njengogesi, amakhompyutha njalonjalo. Isikompilo liyashintsha nalo lihambisane nezikhathi. Kulendaba sizobheka noma sizoqhathanisa izikhathi ezimbili ezahlukene ekuphileni kwabantu sigxile kakhulu kwisikompilo lokuvusa umuzi. Uma kukhulunywa ngokuvusa … Read more

Amalungelo Abesifazane Nokushintsha Kwesikhathi

Sibe nengxoxo noGogo Buyile Mzobe ngokuthi yimaphi amalungelo abantu besifazane ababenawo ezikhathini zakudala nokuthi uma eqhathanisa nesikhathi samanje yiziphi izinto esezishintshile. Nokuthi iyiphi indima edlalwa ngabantu besifazane emphakathini. Imfundo Ugogo Buyile ukubeke kwacaca ukuthi kuqala kwakungekho ukuthi ungumuntu wesifazane kuthiwe uya esikoleni. Kwakuba ngabafana kuphela ababevunyelwa ukuthi baye kofunda ngoba kwakuthiwa yibona ekugcineni ekwakufanele bahambe … Read more