Ihlambo

Ihlambo lenzelwa umuntu obethanda ukuzingela ongasekho emhlabeni. Uma kunomcimbi wehlambo kuhlatshwa imbuzi yokubika kuqala kwabaphansi ukuthi kuzoba nehlambo likabani, kushiwo igama lakhe uma kushiswa impepho emsamo. Emva kwalokho kuhlatshwa inkomo yalo ihlambo esuke izodliwa.   Uma kuzoba nehlambo kutshelwa amaphisi azozingela ngakusasa ngelanga okuhlatshwa ngalo inkomo ukuthi azozingela ngelanga elilandelayo ekuseni. Ngakusasa ekuseni lawomaphisi adlula … Read more