Problem Mkhize weyengubani?

Ngo-2007 kwashintshwa amagama emigwaqo yedolobha iTheku yaqanjwa ngezingqalabutho ezahlukene zomzabalazo. Nakuba sekuphele iminyaka engu-14 lolushintsho lwabakhona kuhle ukubheka impilo yamaqawe okuqanjwe ngawo lemigwaqo. Ngithe ake ngibheke umlando kaProblem Mkhize okwashintswa imigwaqo emibili oku-Cowey Road no-Edith Benson Road yaqajwa ngaye.

ULouis Mandlenkosi ‘Problems Mkhize wazalwa mhla zingu-6 Agasti 1940 eMid-Illovo ngaseCamperdown KwaZulu Natal. Washiya iskole ngemuva kokuqeda ibanga-9 (standard 9) wayosebenza eThekwini. Ngo-1962 wabeseqashwa uCurnick Ndlovu owayengumphathi wokuqala woMkhonto weSizwe Regional Command, waqala kunyunyana yomshoshaphansi (trade union movement). Wabe esezibandakanya noMkhonto weSizwe (MK) kuwo lowonyaka.

Waqala wathunyelwa emazweni angaphandle, e-Egypt lapho aqala ukuqeqeshelwa ubushosa, wayehamba nozakwabo okubalwa kubo uSamson Mbatha, Winston Sindane noCyril ‘Edwin’ Dlamini. Waphinda wayoqeqeshwa kwi-Odessa Academy yeSoviet Union eRussia. UMkhize uhambe amazwe amaningi e-Africa, elwisana ndawonye kanye neNingizimu Africa nangeskhathi seWankie neSipolilo campaigns ngo1967.

UMkhize wasebenza noDumisani Makhaye ngo1981 ngemuva kokuqokwa njengomphathiswa we-Urban machinery) eMozambique. Wabuya eNingizumu Africa ngo 1991 ngaphambi kokhetho olukhululekile luka-1994. Uphile iminyaka eminingi yobudala ekudingisweni ngenxa yokuba isishoshovu soMkohonto Wesizwe.

Ngo-1995 waqokwa njengonduna yamasosha eSouth African National Defence Force (SANDF). Wenyuswa esikhundleni ngo-1996 waba yiphini lomphathi wezokuxhumana kuNatal Command. UMkhize waphuma SANDF ngokugula ngo-2005 wedlula emhlabeni ngo-2006.

UMkhize wayeshade noSaraphina ahlangana naye eTanzania bashadela eMozambique babanendodana uMadoda Mkhize.

Article Overview

This article look at the biography of Louise ‘Problem’ Mkhize, a trade unionist, MK member and colonel in the SANDF. He was recruited in the early 1960’s to join MK by Curnick Ndlovu. He underwent military training in Egypt and Russia before joining South African National Defence Force after the democratic elections of 1994.

Leave a Comment