Phind’ ukhulume Moya Oyingcwele

Ihubo elithi Phind’ Ukhulume Moya Oyingcwele lingelinye adume kakhulu iNingizimu Afrika yonke. Le ngoma ingomuntu onxenxa uMdali, emucela ukuba akhulume naye. Kuleli hubo umuntu uyazithoba kuMvelingqangi ngokuqonda indlela yakhe yonke iyazeka Esihlalweni sobukhosi, useyancenga-ke manje ufisa ukwazi ukuthi ngabe impilo yakhe izothatha yiphi indlela.

 

Ama-lyrics aleli hubo:

Phind’ ukhulume Moya Oyingcwele

Phind’ ukhulume Nkosi yami,

 

Phind’ ukhulume Moya Oyingcwele

Khuluma, khuluma,

Nkosi yami’

 

Ngokuba zonk’ izono

Ebengizenza namhla zisobala ebusweni bakho,

Phind’ ukhulume Moya Oyingcwele

Khuluma, khuluma,

Nkosi yami’

Njll.

 

 

The above article briefly talks about one of the most popular hymns in the black South African Christian community – Phind’ Ukhulume Moya Oyingcwele. The article also details the lyrics of the song. Notwithstanding the diversity of Black Christian communities in the country, the song is ubiquitous and has been tailored by each Christian formation to suit unique preferences. However, the lyrics remain original in all the formations.

A recorded performance of the song by the learners of Sidelile High School, south of Durban, is contained in the article.

Leave a Comment