Phind’ ukhulume Moya Oyingcwele

Ihubo elithi Phind’ Ukhulume Moya Oyingcwele lingelinye adume kakhulu iNingizimu Afrika yonke. Le ngoma ingomuntu onxenxa uMdali, emucela ukuba akhulume naye. Kuleli hubo umuntu uyazithoba kuMvelingqangi ngokuqonda indlela yakhe yonke iyazeka Esihlalweni sobukhosi, useyancenga-ke manje ufisa ukwazi ukuthi ngabe impilo yakhe izothatha yiphi indlela.   Ama-lyrics aleli hubo: Phind’ ukhulume Moya Oyingcwele Phind’ ukhulume Nkosi … Read more