Nontethelelo Makhanya Family History

Umndeni wakwa Makhanya wawuhlala Emzumbe ezansi neKwaZulu Natal. Kwakuhlala ugogo uMathangetshitshi ezalwa nguBacijile. UBacijile ezalwa ngu Ntombizoyophuza. Wasukaka lapho wazohlala kwaMaphumulo lapho kwakuhlala uBawinile ezalwa ngu Gujana ezalwa nguNtombizabanguni. Basuka lapho bazohlala eMbumbulu. Basukela eMzumbe ngenhloso yokuba bakwazi ukuzothola imisebenzi emadolobheni.

Bayithola imisebenzi oMathangetshitshi benoSgujana besebenza eThekwini enkampanini enkulu. Phela lezelamani zazifundile ikhona okwaba lula ukuthi zithole misebenzi. Babuyela kubo ukuyolanda izingane zabo kwagcinwa sekuhlalwa eMbumbulu. Kodwa phela kwakulokhu kuvakashelwa emakhaya la abadabuka khona. Babuyisa amadlozi ngoba phela babe sebefuna ukuhla ngokomthetho endaweni yaseMbumbulu. Kwathi ngokuhamba kwesikhathi kwazalwa indodakazi umagcino uNobuhle. Wakhula ngothando olukhulu wafunda efundela iziqu zobuthishela kwathi sekunyaka wakhe wokugcina wabe esekhulelwa.

Kwathi lapho obaba bakhe bobabili bezwa lezizindaba ezibuhlungu kwathi oyedwa washona okwaba izindaba ezibuhlungu emndenini wakwa Makhanya. Wabe esethola umntwana wametha ngokuthi uNontethelelo ngoba ecela intethelelo ekhaya. Ekuhambeni kwesikhathi wagula uNobuhle waze washona. Umndeni wakubo usahlala khona endaweni yaseMbumbulu. Sekwabakhona nabashada oNtombenhle, Johannes, Ntombizabanguni. Umkhulu uMbhodlo nogogo uMaThabethe sebadlula emhlabeni sesihlala noAnti manje.

OMakhanya bahlobene nabantu abaningi njenga bakwaGumede, Khuzwayo njalonjalo. Abantu bakwa Makhanya baziwa ngokuthanda impi kakhulu okunga ngokuba wawusukela oyedwa wabo bakuvimbe bonke. Ikakhulukazi amantombazane ayethanda ukulwa kakhulu. Kwakukhona uNomathemba owayeshaya kakhulu babethembe yena kakhulu. Yena wayenezingane ezinhlanu amagama azo uNobuhle, Smangele, Nelisiwe, Lindelani noThulani .UNomathemba washona ngonyaka ka 1976 washiya izingane zakhe. UNomathemba akagulanga wazishisa waze washona ngoba wayenenhliziyo encane kakhulu wayengamfuni umuntu omsukelayo.

Izithakazelo zakwa Makhanya
Mnguni,
Yeyeye
Qwabe,
Mpangazitha,
Wen’ abathi dlula kubelethwe
Nkanti kudliwa inyama.

Leave a Comment