Ndumiso Mbanjwa Family History

Mbanjwa is my surname from my father Dumisani and my mother is Busisiwe Dlamini. My parents got married in 1984. My father was born in 1961. His parents are Nonhlanganiso Madlala who is my grandmother and Ngqe (Skotshi) who was my grandfather.

My grandfather died long time ago. My grandmother is a very disciplined woman and she always tells us the importance of respect especially to elders. My grandfather’s (Ngqe) parents were Maphoswa and Tsho Mbanjwa. My mother was born in 1965 and her parents are Hlakazile Mkhize and William Dlamini. Hlakazile was born in 1949 by Nomaphupho and Tholwaphi Mkize. William was born in 1946 by Jeniffer Nkabini and Sabahlo Dlamini. Both my parents are originally from Pietermaritzburg, in Bulwer District. My mother likes to plough.

My parents gave birth to their first baby boy in 1986 and named him Sibusiso. Their second baby girl followed in 1988 and they named her Londiwe. In 1992 another boy was born and they named him Ayanda. Immediately after Ayanda’s birth in 1993 another boy Lungisani was born. Lungisani was followed by Ndumiso in 1996. Most of us were born in Pietermaritzburg and I grew up at Umlazi Township where my father was working. And in 1999 another girl was born and they named her Feziwe. And in 2001 Khanyisile who is the last born was born and in 2000 our whole family moved from Pietermaritzburg to Umlazi.

We stayed at uMlazi Township for three years and on the 24 of September 2002 we moved to Mbumbulu because my father have built a house. My older brothers and sisters found new schools to continue with their education at Mbumbulu. I started school in 2003 at Phuphuma Primary School. My father continued to work and to stayed at uMlazi with my old brother Sibusiso. In the 90’s my grandfather Ngqe was a hunter. He took his dogs for hunting. And my grandmother Nonhlanganiso Madlala liked to plough. At home I stay with my mother, father, brothers, sisters and my two nieces (my sister’s children).

IsiZulu Summary
Mina ngizalwa uDumisani Mbanjwa noBusisiwe Dlamini. Abazali bami bashada ngonyaka ka1984. Ubaba wazalwa ngonyaka ka 1961, umama wazalwa ngonyaka ka 1965. Ubaba wayezalwa ngu Nonhlanganiso Madlala noNgqe (Skotshi) Mbanjwa. UMkhulu uNgqe sewashona. Ugogo wami uNonhlanganiso ungumuntu onemfundiso futhi ohloniphayo, uyakuthanda ukulima futhi uyasifundisa ukuhlonipha ikakhulukazi abantu abadala.

Umama uzalwa uHlakazile Mkhize noWilliam Dlamini. UHlakazile wayezalwa nguNomaphupho noTholwaphi Mkhize. UMkhulu uWilliam wayezalwa nguJeniffer Nkabini noSabahlo Dlamini. Abazali bami bobabili ngabaseBulwer ngaseMgungundlovu. Umama uyakuthanda ukulima. Ekhaya siyi 7, uSibusiso, Londiwe, Ayanda, Lungisani, Ndumiso, Feziwe noKhanyisile. Ngonyaka ka 2000 umndeni wasekhaya wathutha eMgungundlovu wayohlala eMlazi lapho ubaba ayesebenzela khona. Kwathi ngonyaka ka 2002 sathuthela eMbumbulu lapho sisahlala khona namanje. Ubaba waqhubeka nokuhlala eMlazi nomfowethu omdala uSibusiso. Thina nodadewethu abanye sathola ezinye izikole eMbumbulu saqhubeka nokufunda khona. Sisahlala sonke kanye nezingane zikadadewethu ezimbili.

Izithakazelo
Mbanjwa!
Khathini!
Samo!
Mzukuzele, mancishana kancane!

1 thought on “Ndumiso Mbanjwa Family History”

  1. Mbanjwa Khathini Samu mancishakancane ngokusweliz’izinkomo Mzukuzeli Mpanzela Mshiywa , ondizela phezulu, olwandle aluwelwa luwelwa zinkonjane kuphela, owaphekwa netshe kwavuthwa ilitshe kuqala.

    Reply

Leave a Comment