Mphemba

IsiZulu sakithi sithi “ukuhamba ukubona”, nami ke ngingowokusuka Empangeni kwesaka Mthethwa ngizithole ngisenhlanhleni yokubuka ngiphinde ngilalele umkenenezo omtoti weziginci eThekwini endaweni yaseMkhumbane. Iziginci lezi belu bezidlalwa yinsizwa engisondelene nayo kakhulu uLangelihle Khanyile oke wadlala kwiqembu Amachopha esike sabhala ngayo kweminye yemibhalo yoLwazi Programme phambilini. Esishaya nje umfoka Ngwane uhambisana nensizwa esimnkatshubomvu kwezomculo ubaba uMphemba ohlala eMkhumbane. Kuleli khasi sifake ama-video alezinsizwa zidlala iziginci ziphinde zidlale ezinye izingoma zakhe ubaba uNtuli ngokuhlanganyela. Ngithi nje kubafundi nabathameli bale ngosi ukuwuLwazi abasine bezibethele bebuka ukudlalwa kwaziginci.

Brief Overview

This article aims at showing the work of one of the best guitarists at uMkhumbane in Durban known as Mphemba. There are different inserts of him playing guitar with his colleague, Langelihle Khanyile, who is also a musician. Please enjoy the magic these guys create when they play.

Leave a Comment