Mondli Mbhele

Mondli Mbhele

Ubuciko buyizindlela eziningi ezahlukene, kwabanye ubuciko buqhamuka ngomculo, kwabanye bacikoza ngokwakha noma ukubumba izinto zobumba njenge zinkamba zogqawu, kanti ke abanye bona baphiwe ukudweba noma ukuqopha. Ngibe nenhlanhla ke yokukwenza inhlolovo nelinye lamaciko aseMkhumbane ukuwuMondli Mbhele. UZimu lo ngenye yezinsizwa esentsha kodwa ubuciko bakhe bukhule ngalendlela emangalisayo. Ngibe nenhlanhla ke ngokumbuza ngomsebenzi wakhe, wabe esenganabela ukuthi ukudweba lokhu wakuqala ebunganeni bakhe kodwa ke okukhokhelayo noma ukukhangisa umsebenzi wakhe ukuqale ngonyaka wezi 2015.

Umsebenzi wakhe usuke wabukiswa kwi-Essence Festival, okungeminye yemicimbi emikhulu eba la kwelika Bhanana, kanti ke omunye umsebenzi wakhe utholakala e-Durban Art Gallery. Engikubone kulensizwa ukuthi iyawuthanda umsebenzi wayo futhi iyazigqaja ngekwenzayo. Njengoba enginabele ukuthi umsebenzi wakhe umayelana nokulwela omama abasebenza ngokusiza emakhaya, phecelezi ababizwa ngama domestic workers ngolimi lwasemzini. Ngibe sengithola nokuthi kunamanye amaciko akasebenzisa nawo, akavumile ukuthi ngihlangane nawo nokho ke ukuwuma ngisazokwenza.

UMondli umfoka Zimu ukubeke obala ukuthi kukhona nekhasi labo enkundleni yokuxhumana i-Facebook elibizwa ngokuthi “Amasosha Art Movement” nokuyila okutholakala khona imininingwane eminingi ngabo kanye nomsebenzi wabo abawenzayo. Ngibuye ngathola nethuba lokuthwebula nezithombe zomsebenzi wakhe asewenzile. Kanti ke nalaba abangathanda ukuxhumana naye imininingwane ikhona. Ku-Facebook ubizwa ngo Mondli Mbhele, kanti ke kumkenenezo utholakala ku mondliairt@gmail.com kulaba abangathanda ukuxhumana naye.

Brief Overview

We appreciate art in its different forms, be it visual art, audio and many other forms, we find ourselves intrigued and glued to this phenomenon. I consider myself fortunate as an artist and also as someone who works with artists in this Ulwazi Programme platform, as one gets to meet different artists to find out more about their work. This article is about Mondli Mbhele a visual artist residing at Mayville who got to show me some of his work after I conducted an interview with him.

 

This is some of his work, of which most is found at Durban Art Gallery where he exhibits.

Leave a Comment