Izitshalo, Izithelo Nezihlahla, Amatshezulu High School

Ezinsukwini zakudala izitshalo, izihlahla kanye nezithelo bezisetshenziswa ngezindlela eziningi ezihlukene. Izitshalo bezidlala indima enkulu ezimpilweni zansuku zonke zabantu ngoba bezisetshenziswa ekudleni (imifino) kokunye zisetshenziswe abelaphi bendabuko njengezinyanga, izangoma njalonjalo ukwelapha noma ukuvimba ukuqhubeka kwezifo ezihlukene ebantwini.

Izithelo zona zidlale indima kakhulu ezimpilweni zabafana ekwaluseni. Izithelo zaziyinto eyikhethelo ezimpilweni zabo njengamahlali; umvuthwamini; ugqunsu; umalukwata; umvunguvungu, isqunga, amagununuza, amadolofiya, umsobo, ubhici, amaviyo, amakhiyani, utamatisi, amathundulu, amasethole, izincele.

Izibonelo:
Amahlali isithelo esiqinile ngaphandle abafana babesishaya ngetshe ukusivula ukuze badle okungaphakathi kusona.
Umvuthwamini usazinhlamvu eziqala zibe luhlaza uma sezivuthiwe sibansundu.

Ugqunsu lona isithelo esiluhlaza esiqinile ngaphandle. Amarula wona aphuzi ngombala anukisa kwasatshwala anenhlamvu ensundu ngaphakathi.

Umvunguvungu amaqabunga aluhlaza anobumuncu uma uwadla.

Isqunga utshani olukhula lube bude bona kusetshenziswa izimpande uma abantu befuna ukugquma noma ukuphalaza.

Amagununuza avuthwa abe phuzi anameva ngaphandle.

Umsobo kuncanyana ungathi ubuhlalu.

Ubhici yisithelo sokufika esiqala sibe luhlaza, siyizinhlamvana ezincane uma sezivuthiwe ungathi sibubende. Abanye abantu bayahloba ngaso basenze amacici.

Leave a Comment