Izithuthi Zomphakathi zasekuqaleni kwe-20th Century eThekwini

Okuqukethwe

 • Izitimela
  • Uhlelo lwamaphasela
  • Izinhlelo ngeshashalazi
  • Ezinye Izinhlelo
  • Izinhlelo zemngcwabo
 • Izinqola
 • Orisho
  • Izimpahla zokugqoka
 • Orisho bamahhashi
 • Orisho besimanje

Izitimela

ITheku lwalunohlelo lukaloliwe oluxhumanisa izindawo ezahlukene nenkaba yedolobha. Izitimela eziya eMusgrave, Toll Gate Kanye nase-Overport zazisuka ekhoneni lika Gardiner no-West Street, eduze kwaseposini. Izitimela eziya ku Marrriot Road, Stamford Hill kanye kaku-Umngeni zazisuka ngaphesheya komgwaqo, kanti ezitimela eziya eBeach nasemikhunjini zazitholakala ku sukela ku Gardiner Street ngaphandle kwaseposini.

Ngalezo zinsuku zonke izingane zaziya esikoleni ngezitimela, zisebenzisa amathikithi ayekalelwe isikhathi esithile (season) ayenombala obomvana, oluhlaza okwesibhakabhaka, oluhlaza okotshani noma ophuzi emathemini amane esikole. Ayethengwa ehhovisi likaloliwe elaliseduze nePosi kodwa labhidlizwa ukuze kunwetshwe Ihhovisi Leposi. Amathikithi, aphrintwe engu-8×5 cm futhi ebiza u-25c, kwakufanele agqokwe ebhejini lesikole noma anamathiselwe ngaphakathi esikhwameni sezincwadi zomfundi.

Izitimele, ezazipendwe ngokuphuzi ngokugqamile, zazihlukaniseke kabili , ngaphansi zivalekile sinezihlalo ezithokomele eziphiciwe. Kwakukhona amafasitela aye avuleka, kunendawo ewindini abagibeli ababekwazi ukubeka kuyo amaphasela amaphasela kanye nokukubeka izinyawo uziphumuze emva kokwehlaa wenyuka uthenga. Indawo engaphezulu yayivuliwe kodwa inamakhethini ayehliselwa phansi uma kunemvula. Izihlalo emphemeni ophezulu zazenziwe ngokhuni kanti izihlalo ezimbili noma ezintathu ezingemuva zazigcinelwe abangebona abeLungu.

Uhlelo lwamaphasela

Kulezitimela kwanohlelo lokuthumela amaphasela (Tram parcels) lapho umuntu wayengathumela khona amaphasela kunoma yimuphi umzila ngethikithi lamaphasela elalithengwa. Kwakukhona izindawo zokugcina amaphasela lapho amaphasela ayethathwa khona noma athunyelwe. Uma ufuna ukuthumela iphasela wawuma emgwaqeni unikeze umshayeli wesitimela iphasela lakho. Lapho umshayeli efika edepho lapho eya khona, wayekhalisa insimbi yakhe aphose iphasela eceleni. Ayengathunyelwa amaphasela anganqamuka uma ephoswa. Amadepho ngokuvamile ayeyizitolo noma Iziteshi zamaphoyisa. Kwakunedepho eHolden’s Store kuFlorida Road, naseMitchell Park naseMusgrave Police Station. Izitimela emzileni waseMitchell Park zazivame ukuthwala inqwaba yomoba ‘njengephasela’ lezindlovu eMitchell Park Zoo.

Izinhlelo ngeshashalazi

Okunye ukusizakala okukhethekile kwakuyi-‘tram yaseshashalazini’. Ngaphandle kwe-‘Theatre Royal’ ku-West Street, lapho i-Beare Bros. Lapha umugqa wama-tram ubezolinda izethameli zakusihlwa ngemuva komdlalo wetiyetha ukuthi zigibele futhi ziyiswe ekhaya ezindaweni zazo ezahlukahlukene.
Enye yezinhlelo ezikhethekile kwakungukubhekelelwa kwabantu ababuya ukuyobuka imidlalo yeshashalazi, izitimela zazima ngaphandle kwe Theatre Royal kuWest Street lapho kwahamba khona kwaba ne Beare Bros zilinde abantu abaqeda ukubuka imidlalo yeshashalazi yaseebusuku ukuthi bagibele ziibase emakhaya.

Ezinye Izinhlelo

Ezinye izinhlelo zezitimela ezikhethekile ‘kwakuyizinqola zamanzi’ ‘nezinqola zamatshe’. Inqola yamanzi yayihamba kancane ngezinsuku ezishisayo ifutha amanzi, okwakujabulisa bonke abafana abancane ababezama konke okusemandleni abo ukuba bamanziswe! Izinqola zamatshe zazifana namaloli esitimela avulekile futhi zazisetshenziselwa ukuthwala amatshe ayiswe lapho kulungiswa khona imigwaqo. Itshe lalikhishelwe emgwaqeni futhi lifakwe ezinqoleni eziqinile zokhuni, lezonqola zazidonswa ngamahhashi.

Durban Train Station (Isiteshi sezitimela saseThekwini)

Izinhlelo zemingcwabo

Kwakunesitimela esasisetshenziswela umngcwabo, sasisetshenziswa abantu abebengakwazi ukukhokhela izindleko zemoto yezidumbu noma izinqola ezingasithwala. Lesitimela sasinendawo evalekile ehlala ibhokisi kanye nezitulo zabazongcwaba.

Izinqola

Izinqola ezaziqashisa zazitholakala ku-Gardiner Street maqondana nentuba yokungena e-Old Central Durban Station, zazipakwe zizungenze indilinga eyakhiwe ngamatshe. Lezi zinqola zazisetshenziswa njengamatekisi esimanjemanje, zithwala abahambayo nemithwalo yabo ukuya nokubuya esiteshini. Zaziqashwa ubuthaphuthaphu ezintweni eziningi emphakathini, ikakhulukazi ngemishado namingcwabo. Inqola enomakoti yayidonswa amahhashi amhlophe futhi umshayeli wayethwala iribhini elimhlophe ekhanda. Kanjalo nasemgcwabeni zazigculisa, imoto yezidumbu eyayinamasondo aphakeme njengenqola, idonswa amahhashi amnyama, emhlane embozwe inetha elimnyama elisindayo elinentambo ende elenga emaceleni namapulangwe amnyama emakhanda.

Orisho/Amakalishi

Enye indlela yokuthutha umphakathi eyayidumile ekuqaleni kwamakhulu ayishumi nesishiyagalolunye eThekwini kwakungungamakalishi. Amakalishi ethulwa eThekwini esuka eJapan ngo-1892 futhi aduma ngokushesha, kangangokuthi ngo-1904 base bengu-2000 ababewadonsa edolobheni. Ekuqaleni ayeluhlobo lwaseJapane olwaluphatha umgibeli oyedwa kuphela futhi ayenamasondo okhuni. Bekuyimfashini ukuthi izalukazi ezihlala eBerea zibe namakalishi azo. Ezinye zezintokazi ezinkulu zazidonswa amadoda amabili agquba amakalishi, omunye engaphambili omunye engemuva ukuze aphushele phezulu futhi asebenze njengebhuleki uma begqumeni. Imigwaqo ewumqansa waseThekwini njengoWallace Street noMarriott Road inezaziso phezulu ezithi “Dangerous to Rickshaws”. Amanye amadoda ayegquba amakalishi ayehamba emigwaqweni efuna amakhasimende, amanye elinde ezinkundleni eziyisithupha kuya kweziyisishiyagalombili ezindaweni ezifanayo edolobheni noma eBerea.

Izimpahla zokugqoka

Abadonsi bamakalisho bamaZulu babe sebenza izimpahla ezihlukile. Abadonsi bokuqala kwakungamadoda asebenzayo okwakudingeka akwazi ukuhamba ngokushesha futhi kalula. Izingubo zabo kwakukhona umfaniswano wasekhishini ojwayelekile, nezikhindi, nehembe lekaliko elingaxutshiwe elisikwe ngomluko obomvu; izikhindi nokho, esikhundleni somugqa owodwa othungiwe, imigqa eyisithupha noma eyisishiyagalombili, yayithungwe ngaphambi komlenze kuphela inobude obungaba ngu-15 cm ubude ilenga phansi ohlangothini ngalunye. Amabhande amabili emancane enziwe ngendwangu ebomvu, ehlotshiswe ngokumhlophe ayegqokwa elengela esifubeni. Isigqoko sasekhanda esilula sasenziwe ngameva ezingungumbane, izimpondo zenkomo kanye nokunye okuhlobisa okuthathe njengokubukeka kuheha. Zazingenalutho ezinyaweni zinamabhengela omhlanga emaqakaleni ayengenza umsindo okhencezayo ohlukile njengoba umdonsa egijima. Babehamba ngezinyawo, befake amabhengele abanga umsindo uma begijima.

Amakalishi adonswa ngamahhashi (Pony rickshaws)

Amakalishi ayedonswa ngamahhashi kwakunngamakalishi ajwayelekile ayefakwe ideshibhodi nemiphini emide akwakwenza kube lula ukudonswa iponi elincane. Babedumile isikhathi esithile kodwa imfashini ibonakala ingahlali isikhathi eside ngakho awaqhubanga.

Amakalishi esimanje

Amakalishi angamashumi amabili nanhlanu abasebenzayo namuhla yiwo kuphela asele kulo mlando onothile eThekwini, ikakhulukazi njengendawo eheha izivakashi ngasogwini lolwandle. Amakalishi anamuhla nabadonsayo bagqoke kahle ukuze bahehe izivakashi. Bagqoke izingubo ezimibalabala, begqoke ubuhlalu noma izingubo ezithungwe ngesandla kanye nezingubo zasekhanda ezinezimpondo ezihlaba umxhwele, amakalishi kanye nabadonsi bawo eThekwini bajwayele ukubonakala ngasogwini lolwandle noma ngase Golden Mile. Bangabanye babantu abanamandla kakhulu nabasebenza kanzima. Bavuka ngo-5 ekuseni izinsuku eziyisikhombisa evikini, futhi bahwebe kuze kube ihora lesihlanu ntambama, bethutha abavakashi kanye nabahlali ngezikhathi ezithile. Umuntu ngamunye udonsa ikalishi lakhe elihlohlitshiswe kahle futhi akekho ovunyelwe ukuba namakalishi amabili kuya phezulu. Ukuhweba kulawulwa, amalayisensi abiza u-R500 ngonyaka. Abadonsi njengamanje basezinhlelweni zokusungula inhlangano ezobavikela khona bezokwazi ukucela uxhaso emabhizinisini ngokwenze njalo bazondlondlobala nabo.

Umthombo
Incwadi “Dear old Durban” ebhalwe uBarbara Maud-Stone.

Leave a Comment