Izithakazelo Nomlando wakwaMbuyazi

Umlando Nezithakazelo ZakwaMbuyazi
Mbuyazi!
Mbonambi!
Ngiba kaNomagama!
Mageza ngobisi amanzi ekhona!
Mabhodla wena owabhodl’ ulwandle lugcwele!
Wawela ngaphesheya, owalamb’ endleleni waze wadla ubukhwebezane!
Nkonyan’ yenkosi!
Mkhosana!

Umlando
Abantu bakwaMbonambi-Mbuyazi banomlando onzonzo nojulile emlandweni wakwaZulu. Umndeni wakwaMbonambi ubungochwepheshe nongoti bezinsimbi, benza imikhonto, namageja okulima nokucenta njengabakwaWosiyane, abakwaMajozi nabakwaShezi. Ilembe lathi uma libheka indlela okwakuliwa ngayo KwaZulu, langathokoza ngendlela okwakwenzi ngayo. Babethi uma belwa baphathe inyanda yemikhonto. Kuthi uma impi isibambene bese kucitshwa imikhonto esitheni ukuze ifike iyimvula esitheni kuze kugobe uphondo kuleyo eyophelelwa imikhonto noma ukufa kwamabutho ayo. Ilembe lase lithi kwabakwaMbonambi abamenzele umkhonto omfushane onesiqu esikhulu. Kulapho iklwa lakhiwa khona lakhiwa abakwaMbonambi belakhela iLembe.

Inkosi yakwaMbonambi uMbuyazi enye yamakhosi amadala ayedumile lokho okwagcina sebezibiza ngayo. UMbuyazi wazala amadodana amabili abalulekile njengoba kuwona kuphuma izibongo ezimbili. Lawo madodana nguMbonambi noNdaba owayebuye abizwe ngoDube. Bonke laba bantu bathakazelwa ngoMbuyazi okuyiyona nzalabantu. Kwakunendoda eyayenza imilingo nemigilingwane khona kaMbuyazi. Leyondoda nguMabhodla, wayengesiyona inkosi, wukuthi yayikwazi ukwenza imilingo. Ngesikhathi iSilo sidinga ukuqeqesha amabutho awakwaMthethwa, sahamba saya kocela imikhonto kuMabhodla. UMabhodla walinika iLembe waze walenzela neklwa.

Wathi uMabhodla uma akha iklwa lelo elakhela iLembe, wase ethi uma elinika,izizwe ziyakuwa phambi kwakho uyonqoba ngazo zonke izimpi nezizwe ngaleliklwa. Amazwi kaMabhodla aba yiqiniso ngoba walwa izimpi eziningi uShaka wanqoba ngalo leliklwa. Ukufa kukaMabhodla akulandeleki kahle ngoba nethuna lakhe kalaziwa, kodwa kuthiwa wangena namakhosikazi akhe nemfuyo yakhe olwandle waphelela khona. Ngemuva kokuthi iLembe lisho ukuthi izilwane ezimhlophe zolwandle bayophuma kulona, uMabhodla wabona ukuthi akaphambane nazo wangena kulona ethi akafisi ukubuswa ilezo zilwane.

Kuthiwa ulwandle lwavele lwavuleka, wangena phakathi. Kodwa kuyezwakala futhi ukuthi iLembe lase lixabene naye uMabhodla ngenxa yobuqhwaga bokungafuni ukukhokhela uMabhodla izinkomo ezazithenjiswe iLembe mhla akha imikhonto. Kwase kuhamba isikhathi iLembe kwenzeka into eyayidinga uMabhodla akhiphe izinkomo aziyise kwiLembe, ngenxa yeqgubu, uMabhodla wakhipha ezizacile walinika zona. Lathi lapho selithi liyamhlasela iLembe, wacela ushwele uMabhodla wathi kungcono alithathe ukhova wakhe awutshalile. Kuleso sikhathi ke uMabhodla angena ngaso olwandle nabantu bakhe wangaphinde wabonakala. Namanje sikhona isizwe sakwaMbonambi futhi sinobukhosi bakubo.

Indlela abalamana ngayo
UMbuyazi wazala uMbonambi, uMbonambi yena wazala uNgawonde, uNgawonde wazala uSifiba, yena owazala uNgonyama, uNgonyama wazala uGwala yena owazala uMananga. UMananga wazala uNgiba yena wazala uSigotha, uSigotha wazala uMkhosana, yena wazala uSomlomo, uSomlomo wazala uManqamu, uManqamu wazala uMtholeni yena ozale iNkosi uSibusiso kwindlovukazi yokuqala kaJele osekhotheme. Njengamanje uMaMkhize endlunkulu usakhulisa inkosana ezobusa.

By: Mbusiwa Zuma
Reference: Ilanga Newspaper – Bonginkosi Zondi

10 thoughts on “Izithakazelo Nomlando wakwaMbuyazi”

 1. Kuningi okungelona iqiniso ngalomlando. Oksobala nje okokuthi iNkosi uManqamu akazalanga iNkosi uMtholeni

  Reply
  • Sawubona Phumlani. Ingabe ungasitshela ukuthi yikuphi obona sengathi akulona iqiniso nokuthi kungani usho janjalo? I-Ulwazi Programme isebenzisa ulwazi olutholakala ezindaweni eziningi njengasezincwadini, emaphepheni, ebantwini bemiphakathi, nakubasebenzisi bale-website.
   Uma wazi omunye umlando, singajabulela ukuzwa ukuthi uthini. Ungasiphendula lapha, noma unganikela ngolwazi lwakho lapha: https://www.ulwaziprogramme.org/contribute/

   Reply
  • Sawubona Phumlani. Ingabe ungasitshela ukuthi yikuphi obona sengathi akulona iqiniso nokuthi kungani usho kanjalo? I-Ulwazi Programme isebenzisa ulwazi olutholakala ezindaweni eziningi njengasezincwadini, emaphepheni, ebantwini bemiphakathi, nakubasebenzisi bale-website.
   Uma wazi omunye umlando, singajabulela ukuzwa ukuthi uthini. Ungasiphendula lapha, noma unganikela ngolwazi lwakho lapha: https://www.ulwaziprogramme.org/contribute/

   Reply
 2. kubuhlungu ukbona imibhalo yakithi iphambaniswe kanje. uma izintatheli zifuna ukuthola incazelo enjulu kumele zizifikele mathuba esizwen zizoncela ulwazi haayi kubhalwe inkohliso. wake wezwaphi kuthiwa nkonyane yenkosi ku mbonambi. ukuth kubhlungu ukuth kube abantu bohlanga lethu abaphambanisa izinto kazi bona banabo yin ubukhosi lapho be vela khona. nkosi sikhumbule isizwe sakithi sivukelwe ama phundu sekunamabhukudwana phakath kwethu.

  Reply
  • Sawubona Smiso. I-Ulwazi Programme isebenzisa ulwazi olutholakala ezindaweni eziningi njengasezincwadini, emaphepheni, ebantwini bemiphakathi, nakubasebenzisi bale-website.
   Uma wazi omunye umlando, singajabulela ukuzwa ukuthi uthini ukuze sandise noma silungise lapho okufanele senze njalo. Indlela yokuthi sithuthukise ulimi lwethu nemilando yethu ebhaliwe ukuthi sonke sinikele ngalokhu esikwaziyo. Uma uthanda ukunikela ngolwazi lwakho, ungenza njalo lapha: https://www.ulwaziprogramme.org/contribute/ noma ungabhale nje lapha ngezansi.

   Ulwazi Programme

   Reply
 3. Mina ngithole umlando ohlukile kulona kobaba ngingajabula Uma ulandelwa ubhalwe. Ngebhadi ababuyazi ngebhadi abakithi bande ngomlomo nomhobholo izenzo zenqubekela phambili zincane

  Reply
 4. Ngokuzwa kwami kobaba uDube akahlobene noMbuyazi yebo uDube ukhuliswe kwaMbuyazi ekhula noMbonambi uDube waqhamuka phesheya kothukela ebaleka iNkosi uMbuyazi yamcashisa wakhula uDube kwaMbuyazi uthe esekhulile uDube wakhulelisa ingane yenkosi uMbuyazi inkosi ikubona lokhu futhi isizwile ngenxa yengane yayo yabe isisika inikeza uDube izwe phakhathi koMhlathuze noMlalazi ukuthi akhe khona ahlale nengane yenkosi. Ngokuzwa kobaba uMbuazi uyaganwa kwaDube noDube ngokunjalo. Ngenxa yokuthi uDube wakhuliswa kwaMbuyazi wagcina esaziwa njengowakhona yikho uDube ethakhakazela athi Mbuyazi kodwa uMbuyazi akathakazeli ngoDube

  Reply
 5. Inkosi uManqamu akamzali ubaba uMtholeni ngixolise ukugagula ubaba uMtholeni unguMzukulu ngokuzwa kwami. ukhona inkosana yendlu kaManqamu ngicela ukuma lana

  Reply

Leave a Reply