Izinyoni

Thina sisizwe sika Phunga noMageba kakade sihlonipha izilwane futhi sikuqonda ukubaluleka kwazo. Njengoba bekuhlotshwa ngezikhumba zezilwane ezithile kusuka phansi kwimbadada kuye phezulu ekhanda kwimiqhele efakwa uma kuhlotshiwe. Ingakho ngikubone kubalulekile ukudlula kancane nje kwindaba yezinyoni ngokuhluka kwazo kanye ke nomsebenzi owenziwa amaqubu noma izimpaphe zazo uma kuvunulwe. Kanti ke, izinyoni akugcini ngokusetshenziswa izimpaphe zazo uma kuvunulwa kuphela, kepha kukhona nezinyoni ezidliwayo kanye nezingadliwa nhlobo umuntu.

Izinyoni ezidliwayo

Lezinyoni ezidliwayo zimnandi, okujwayeleke ukuthi zishawe abakhapheyana uma besekwaluseni noma bazicuphe. Ekwaluseni ila khona befunda izinto eziningi ngempilo futhi bafundiswa nobunsizwa ngoba kunemidlalo yakhona ekwaluseni kanye nakho ke ukuqhathwa ngoba kubuywe kuqhathwane kuzwane amandla. Ake ngibale izinyoni ezidliwayo ngisazoza nje kwezingadliwa.

Zime kanje : – Indlanzi, isomi, ibhobhoni, ungcede, umathebathebana, isikhwehle, unozal’ izingwenya, intiyane, igwigwigwi, incwincwe, uhuye, ibhoyi, umvenyane, iphothwe, ihlokohloko, uhlaza, ufukwe, umbalane, ithendele, iqola, ikhunatha, inswempe, inkonjane, ititiwoye, ugagu, isigwe njalonjalo.

Izinyoni ezingadliwa

Njengoba sike sasho ukuthi kukhona izinyoni ezidliwayo, lana ke sibala lezi ezingadliwa nhlobo izinyoni. Singaqala nje sibale uthekwane okuyinyoni yelumbo, indwa yona okuyinyoni yezulu, kulandele isikhova okuyinyoni yabakhunkuli, umbangaqwa inyoni yelumbo kanye no mvemve inyoni yamathongo. Ezinye zezinyoni ezingadliwa kubalwa uheshane negwababa ngenxa yenyama eqinile futhi embi kanti ke nelanda, unogolantethe, unhloyile, ukhozi, ingqunguqulu, intinginono, inkankane kanye nensingizi inyoni ebika izulu. Lezi ngezinye zezinyoni ezingadliwa njengoba sikuvezile ukuthi kukhona ezidliwayo kanye nezingathiwa mbi! ngomlomo.

Brief overview

This piece of writing differentiates between the birds that can be consumed as food and those that cannot be. By category, we have separated those that can be consumed by their names as well as those that are not for food consumption such as those that are used for practicing witchcraft.

3 thoughts on “Izinyoni”

Leave a Comment