Izilwane eziyingozi II

Kwingxenye yokuqala sendlalele ngezilwane eziyingozi zasendle, kulezilwane sibale ubhejane, ibhubesi, ingwe, impisi kanye nendlovu. Kanti ke nakuleli khasi sisaqhubeka nokuveza ezinye zezilwane eziyingozi. Kubalulekile ukuthi ngikudalule ukuthi noma ezinye zandile ezweni likaPhunga noMageba, kodwa ke ezinye zazo zazingandile nhlobo kwaZulu.

  1. Ibhele – Ibhele naso esinye sezilwane ezinkulu futhi esinejubane ungaze usiphikele uma usibona ngenxa yomzimba waso, kepha asigijimi sithi galo yephuka uma kufanele. Ibhele liyingozi kubantu kanye nakuzimvu kanye nezimbuzi. Uma ibhele likuhubha kumele ulale phansi ngesisu ubheke phansi ufihle ubuso uzenze engathi ufile.
  2. Inyathi – Inyathi inkulu ukudlula inkabi enkulu nje impela, kanti namandla ayo ayasabisa ngoba ikududula ihambe nawe kanti futhi ilwa nangezimpondo zayo ezinkulu.
  3. Insele – Insele incane ingangencanga kepha inamazinyo ayingozi, kanti ke ayivamile ukubulala uma ungahlomile.
  4. Ingungumbane – Ingungumbane isilwanyana esincane futhi esingasukeli muntu, kodwa ameva aso ayingozi ngoba acijile futhi abuhlungu uma ikuhlabile. Ameva ayo ingungumbane abizwa ngezinungu kanti abuye asetshenziswa uma kutshopwa umuntu ngomuthi wesintu uma enyelile noma ebekelwe umeqo.
  5. Ingwenya – Ingwanye lena ihlala emanzini kanti iyingozi ngampela, amazinyo ayo awuxhaxha kanti futhi uma ikubambile kukancane uphunyuke kuyo. Ingwenya iyingozi ezinyamazaneni uma ziphuza emfuleni kanti nase mfuyweni ayishiyi lutho, angisayiphathi ke okuwumuntu.
  6. Imvubu – Lesilwane esihlala emanzini njengayo ingwenya siyingozi ngoba uma ike yathola umuntu iyamgwinya.

Brief Overview
This second part of the deadliest animals includes wild animals such as the great buffalo, the bear, porcupine and hippo, to add to the list of the ones written in the first article. It is worth noting that even the calmest animals can be dangerous depending on how you encounter them.

Leave a Comment