Izilwane ezingamabika

Inkulu indaba ngezilwane, uma kungesikho ukukwakhiwa kwemvunulo ngazo, ziyazingelwa, uma kungasikho lokho ziyahlatshwa. Nami ke ngithi angikuveze nxazonke okumayelana nezilwane, kepha ke kulelikhasi sithinta kwezasendle kanye nezikubikayo. Ezinye zezilwane zasendle zibika okuthile okunye okuthinta izigameko ezithile, okuyikho esizokudalula kulengosi yethu yokuqeketha ngezinto zesintu. Ezinye zezilwane zizwakala ngokukhala uma kukhona ezikubikayo, akudingi ukuthi zize zibonakale.

  1. Imvukuzane – Lesilwane esincane esihamba ngaphansi komhlabathi siyishobolo uma sivukuze egcekeni. Emandulo bekuthi uma kubonakala simba amawowana siya ngase ngasegcekeni layolomuzi kuhlatshwe umkhonto ngaphambili. Emva kwalokho kubizwe inyanga izoqinisa loyomuzi.
  2. Umthini – Lesi silwane sihlala emanzini. Kuthiwa uma usibulele ngeke ulungelwe ilutho, ingakho nomuntu obesibulele ebesetshenzwa ngokwesintu. Ubelala ngaphandle ngelanga awubulele ngawo umthini, ngakusasa uma efika ekhaya amemeza esangaphandle komuzi athi: “Ngangena nomkhub’ ekhaya!”. Abasekhaya sebezophuma nentelezi bezomchela, bethi: “Weza nomkhub’ ekhaya na?”, yena athi, “Ngiza nawo!”
  3. Unogwaja, imbiba nenxala – Kuthiwa zontathu lezi zinyamazane zibika inhlanhla. Uma zivuka zinqamule phambi kwendlela usuke uzobingelelwa ubuhle phambili.
  4. Ivondwe nonomthenjana – Omabili lamagundwane abika inhlanhla.
  5. Imbila – Imbila ibika ishwa.
  6. Imbulu – Imbulu uma izwakale ikhala isuke ibika ukuthi lizoduma izulu.
  7. Isambane – Uma amehlo akho eqondene nawesambane uba namashwa, uma uyinsizwa kuthiwa awuganwa impela nje.
  8. Uchakide – Lesilwane uma sike sakubona saphisha uba neshwa, angiphathi ke uma uzohlangana nawo umise umsila ngoba uzoba neshobolo elibi.
  9. Isangci – Naso lesilwane sikuthela ngebhadi sishiphile.
  10. Iqaqa – Uma iqaqa linqume phambi kwakho, isichitho esibi leso.

Brief Overview
As we have been discussing animals at length in different perspectives, in this article we look at animals which are believed to be carrying misfortune if seen and also some whose wail is a sign of something tragic to happen, such as the wail of an owl which is a sign of witchcraft.

Leave a Comment