Isihlahla sesigqiki somkhovu

Umnumzane uSimon Radebe owazalwa ngomhlaka 11 Novemba 1955 ohlala endaweni yaseNew Town eNanda ungubaba wezingane ezimbili kanye nomzukulu oyedwa. Uxoxe ngemisebenzi eyenziwa isihlahla esaziwa ngesigqiki somkhovu. Kuthiwa lesihlahla kufanele ubenencwadi esemthethweni yokuba naso kodwa kuyenzeka ukuthi abantu babenaso ngoba besifice endaweni sizimilele ezindaweni ezisemahlanzeni. Kuthiwa zihlukene izigaba ezimbili kodwa zenza umsebenzi owodwa.

UMnumzane Radebe usebenza Ohlange High School ungunogada, usesebenze iminyaka eminingi. Uthi sikhona isihlahla esaziwa ngesigqiki somkhovu satshalwa nguJohn Dube Langalibalele (Mafukuzela), ngoba wayenothando kakhulu lwemvelo. Kuthiwa lesihlahla wasitshala ukuvikela isikole emimoyeni emibi engahlasela izingane esikoleni. Isigqiki somkhovu sitshalwa esangweni ekhaya. Uma sisesincane asichelelwa yinoma ngubani, kufanele sichelelwe ngumuntu omdala ekhaya. Siyasha uma sichelelwe ngumuntu ongahlanzekile – sihlonishwa kakhulu. Njengoba sitshalwa ngasesangweni sivikela imimoya emibi ukuthi ingangeni ngaphakathi ekhaya. Uma kwenzekile kwaba khona umuntu ongumthakathi wangena nomuthi egcekeni, lowomuthi awube usasebenza. Kuthiwa kubonakala ngeqabunga lawo liwile ukuthi kukhona umuntu obephethe umuthi noma ezokwenza okubi ekhaya.

Lesisihlahla kuthiwa siyasiza noma umuntu ekuthumele ngomkhovu ukuthi awuzokwenza imsebenzi yakhe emibi awukwazi ukuyenza, ufike uhlale phezu kwaso – yingakho negama lithi isigqiki somkhovu. Umkhovu umuntu osuke esetshenziswa ngabathakathi ukuthi enze imisebenzi emibi yabo kwabanye abantu abayizitha kuyena. Umkhovu umuntu osuke efe ngendlela engaqondakali kodwa umndeni wona wamukele ukuthi umuntu useshonile bamungcwabe kanti akusiye, isithunzi sakhe. Kuthiwe lowo osuke ethwebule umuntu uyamgcina isikhathi esingangonyaka ngaphambi kokuthi amshayele isipikili kukhakhayi. Ngesikhathi esamgcinile umunikeza imithi emibi yokwenza ukuthi ingqondo ingasebenzi kahle angakhumbuli ukuthi yena ungowakwabani. Uma unalesihlahla ikhaya liyavikeleka, ngesinye isikhathi bayakwazi ukugadla kodwa umonakalo awubi mkhulu kuba yinto edlulayo.

16 thoughts on “Isihlahla sesigqiki somkhovu”

  1. It’s is true ukuthi mawu tshala isigqiki somkhovu kumele ufake ngaphamsi inhlobo esetshenziswayolike nife, bullet an many more?

    Reply
  2. Ngicela ukubuza ukuth uyakwaz yin ukusibeka entwen eyindishi/pot njengembali mhlampe usibeke phezu kwendlu noma othangweni lombiyelo noma usitshale noma kukuph koda phakath egcekeni noma kumele ukuba sibe ngasesangweni?

    Reply

Leave a Comment