Isigodlo

Kweminye yemibhalo silobe ngokwakhiwa kwemizi yesiZulu, ukuma kwezindlu sahlanganisa nendaba yesibaya kanye ke nokuqiniswa kwesiza ekuzokwakhiwa kuso lomuzi. Kuleli khasi ke sithi ake sithi hlephu siyinekele izwe eyokuma kwesigodlo senkosi.

Umehluko mncane ekwakhiweni kwesigodlo kunowo muntukuzana, owenkosi wakhiwa amabutho kanti owomuntukazana kuba umndeni noma ke nomakhelwane. Ngokwesintu, ibutho elincane elizobuthwa liqale lisetshenziswe ekulimeni emasimini, lakhe lomuzi wenkosi belu kanye nokwakha imizi yamabutho amadala. Uma sekwakhiwe umuzi wenkosi uhluka ngokuthi wona esikhundleni sokuba nendlu yangenhla kuba yisithabathaba somuzi okuyisigodlo. Njengoba sizwe ngosolwazi ukuthi isigodlo senkosi Ilemb’ eleq’ amalembe ngokukhalipha kwakuyizindlu ezingaphezu kwekhulu, lesithatha sibiyelwa ngothango lwaso lodwa, sehlukaniswe nenxuluma lilonke.

Isigodlo lesi belu silindwa izinceku emasangweni, emini silindwe ngogqayinyanga ebusuku. Esigodlweni kuhlala isigodlo nondlunkulu wenkosi kanye nayo inkosi imbala. Ngokwehlukana ngezindlu zakhona kukhona indlunkulu, indlunkulu lena yindlu yombuso engenwa inkosi, izinyanga zayo, insila yayo, izinduna izinceku nezikhulu zezwe. Owesifazane akalubhadi nhlobo la kulendlu, kungangena indlovukazi kuphela uma kuwukuthi inkosi isikhotheme.

Indlunkulu lena yakhiwa ibenkulu kunazo zonke izindlu ebaleni, njengoba phakathi nezinsika ezilishumi ukuseka lendlu, ububanzi bayo kusuka emanyathelweni angamashumi amabili. Kulendlu kuhlonywa izimpondo zezinkomo nezezinyamazane kuyo njengenyathi nje kanje. Okuthi ngapha nangapha ngaphakathi kuba amalawu enkosi, okuya ngokuthanda kwayo inkosi ukuthi abe mangaki phakathi. Lamalawu ahluke ngokuthi kuba khona elemvunulo, elokudlela, elokulala, elokuzithokozisa nezintombi zesigodlo kanye nokunye okuningi. Ngemuva kwendlunkulu kuba yizindlu zomdlunkulu, okuthi ngemuva kwazo kube izindlu zesigodlo. Ngemuva kwalezindlu kuba yizindlu zezisebenzi njengoba amakhosikazi nezintombi zenkosi azithinti lutho ngezandla zazo. Izindlu zezisebenzi zibizwa ngokuthi iMvoko.

Brief Overview

In a previous article, we discussed the building of a homestead in a traditional setting. This article expands on the difference in the structure of a royal palace and how it differs from the normal homestead of a normal citizen.

Leave a Comment