Iphimbo likaZoliswa Mchunu

UZoliswa Mchunu intokazi eyazalwa ngonyaka ngowe-1996 endaweni yaseHammarsdale, elokishini elibizwa ngokuthi iMpumalanga.

Waqala ukucula esamncane, kanti ngonyaka ka-2009 wathola ithuba lokucula ne-George Cato Choir. Ngo-2015, wazihlanganisa neqembu lezobuciko i-Kusasa Lethu lapho athi khona wafunda okukhulu ngokucula, ukudansa nokudlala izinhlonhlobo zezinsimbi zomculo.

Kulonyaka we-2017, wenza unyaka wakhe wesithathu kwi-BA Music eNyuvesi yaKwaZulu-Natali.

Awuke ulalele izwi lale ntokazi lapho ibiza uMvelingqangi, imnxusa ukuba abe nayo indlela yonke yempilo yayo, kule-link engezansi.

Baba Ibanathi – Zoliswa Mchunu.

Above is a recorded clip of Ms. Zoliswa Mchunu, a third year BA Music student at the University of KwaZulu-Natal, Howard College.

In her sweet voice, she calls on the Maker to guide her in every step of her life.

1 thought on “Iphimbo likaZoliswa Mchunu”

Leave a Comment