Inkonzo Yamanzi Yebandla LaseZiyoni

Sibe nengxoxo noMama uMbhishobhi Azoyini Masuku webandla lase Zion Christian eCongo. Umama uMasuku uyena ophethe lelibandla elaliphethwe ubaba uMasuku ongasekho emhlabeni. Umama usichazela ngenkonzo yamanzi eyenziwayo ebandleni nemisebenzi emihle eyenzekayo. Uze wafakazisa ngokuthi lenkonzo yathathwa eBhayibhelini abazange baziqalele yona njengoba iningi labantu licabanga ukuthi aMaZayoni ayazenzela izinto.

Uma uvula iBhayibheli ku John 3 “uNikhodini uyabuza ukuthi angenza kanjani ukuze azalwe kabusha. Inkosi iyamphendula yathi uze uzalwe kabusha umelwe ukubhabhadiswa emanzini uzobe usuzalwa kabusha.” Inkonzo yamanzi ivamise ukwenziwa yilo ibandla lamaZiyoni. Iningi labantu abakhonza kulelibandla abantu abavamise ukuba nesiphiwo sokuthi bakubonele uma kwenzeka uba senkingeni ngokuxhumana nabangasekho. Lokho okungaba inkinga yokuthakathwa noma kukhona ekufanele kulungiswe okwesintu.

Read more …

Leave a Comment