Inkonzo Yamanzi Yebandla LaseZiyoni

Sibe nengxoxo noMama uMbhishobhi Azoyini Masuku webandla lase Zion Christian eCongo. Umama uMasuku uyena ophethe lelibandla elaliphethwe ubaba uMasuku ongasekho emhlabeni. Umama usichazela ngenkonzo yamanzi eyenziwayo ebandleni nemisebenzi emihle eyenzekayo. Uze wafakazisa ngokuthi lenkonzo yathathwa eBhayibhelini abazange baziqalele yona njengoba iningi labantu licabanga ukuthi aMaZayoni ayazenzela izinto.

Uma uvula iBhayibheli ku John 3 “uNikhodini uyabuza ukuthi angenza kanjani ukuze azalwe kabusha. Inkosi iyamphendula yathi uze uzalwe kabusha umelwe ukubhabhadiswa emanzini uzobe usuzalwa kabusha.” Inkonzo yamanzi ivamise ukwenziwa yilo ibandla lamaZiyoni. Iningi labantu abakhonza kulelibandla abantu abavamise ukuba nesiphiwo sokuthi bakubonele uma kwenzeka uba senkingeni ngokuxhumana nabangasekho. Lokho okungaba inkinga yokuthakathwa noma kukhona ekufanele kulungiswe okwesintu.

Uma kuyiwa enkonzweni yamanzi kusuke kuyelwa izinto zokulungisa izimo zokususa amabhadi. Uma kuzoyiwa kumele umuntu azilungisele ngokulinda noma ukuzila ukudla okuba izinsuku eziyisikhombisa. Lenkonzo isetshenzilwa lokhu okubekwe lapha ngenhla lapho umuntu esuke eyolungiselwa izinto zakhe kanye nokuthi uma kukhona abantu abazongena kulenkonzo ngokusemthethweni babhabhadiswe. Lebandla linenkolelo yokuthi umoya oyingcwele wamukelwa emanzini.

Uma sekufikwa emanzini umfundisi webandla uyakhuleka acela ukuthi umsebenzi wonke uhambe kahle bese kukhanyiswa amakhandlele, akhanyiselwa ukuthi izinto zabantu zilunge konke abakucelayo kukhanye. Umuntu ngamunye uyaziphathela ikhandlela lakhe. Uma umfundisi ekhuleka ningakangeni emanzini usuke ekhulekela ukuthi abantu bangahambi namanzi noma baminze, uma kunenyoka ehlala khona ihloniphe kuze kuphele umsebenzi. Okunye okungenziwa umuntu uma ezoya kulenkonzo akufanele ahlangane nomunye umuntu ekungaba owesilisa noma owesifazane, umuntu wesifazane osezinsukwini zakhe zobudala akavumelekile ukungena emanzini.

Inkonzo yamanzi ibalulekile kumuntu okhonzayo futhi othembele kuyona. Ngoba uma ukholwa kukhona lapho usuke udinga usizo khona. Kuyenzeka ungabi nayo imali yokuthi uye ezinyangeni ukuyozilapha ngenkinga obhekene nayo uma kukhona umuntu okumele ngokukufaka isinyama uyakwazi ukusizakala emanzini naphandle kokukhipha imali. Ngoba kunabantu abakwaziyo ukubona ngaphakathi esontweni ukuthi kukhona okungahambi kahle kuwena. Bayakugqugquzela ukuthi umuntu angahamba uma engakholwa afakazise kubantu abayizangoma abazomtshela khona okufana nalokhu abakutshele kona esontweni.

Uma kubonakala ukuthi baningi abantu abanezinkinga kube sekunqunywa usuku lokuya emanzini abantu batshelwe ukuthi balinde ukudla futhi baziphathe kahle. Inkonzo yamanzi ivamise ukuqala ekuseni ngezikhathi zabo 5. Nazo izangoma ziyaya emanzini ukuyozigeza amathunzi amnyama nokuthatha amandla. Ngoba izangoma zona zinedlozi zithatha amandla edlozi. Umuntu okholwayo uthatha isithunywa emanzini.

By: Nqobile Mdabe

Leave a Reply