Inkondlo Yokusola

Iningi labazali ba bantu abamnyama abanayo imfundo nengcebo eningi ebalekelela ekukhuliseni imindeni yabo. Impela, izingane eziningi zebala elinsundu zizalwa ngabantu abasebenza emakhishini nasezingadini. Uma kungenjalo zikhuliswa abazali abaziphilisa ngokudayisa izitshalo nemfuyo noma abadayisi basemigwaqeni. Ukusondelana kobumpofu nesizwe esimnyama akulona iphutha noma ubudomu babantu abamnyama kepha isimo somlando wezwekazi i-Afrika.

Yize lokhu kushintsha kancane-kancane ngokuhamba kwesikhathi, iningi labantu abamnyama lisadinga ukukhishwa emagomagomeni enhlupheko.

Abazali-ke bavame ukuthabatha lokhu okuncanyana abanakho bakutshale emfundweni yamadodana namadodakazi abo ngethemba lokuthi amadodana namadodakazi azobakhipha esimweni sokweswela futhi bafundise labo ababalama ngemuva.

Ngeshwa-ke kunendlanzana lentsha, ethi isazi isimo sasemuva, simoshe amathuba asetshenzelwe kanzima ngabazali ukuze babe nawo. Le nkondlo engezansi ikhuluma naleliquqaba elihluphayo.

Brief overview

Due to the history of the country and the African continent as a whole, many black children are raised by parents whose main source of employment is in the domestic, service and farming sectors.

Many of these parents invest a lot of their income in the education of their sons (mostly) and daughters in the hope that once educated, the sons and daughters will pull them out of the poverty cycle.

Unfortunately, African communities are littered with stories of children who deliberately fail to live up to the aspirations of their parents by shirking their academic responsibilities. These children end up failing classes or sometimes even dropping out of schools and/or universities. The video in this article portrays a spoken word performance bemoans the actions of the delinquent sons and daughters. The video was taken at Cragieburn (Roseneath), south of Durban, in February 2016.

Leave a Comment