Incwadi yomzali eya emntwaneni

Ngane yami, ntandokazi yami, ngicela ulalele la mazwi:

Konke kunesikhathi nesizathu sakho.

Bonke abantu ohlangana nabo empilweni banesifundo abangashicilela empilweni yakho. Bangakushiya okuhle, futhi bangakuletha nokubi kodwa okubalulekile isifundo abasishiya phezu kwempilo yakho. Lesi sifundo sibalulekile ngoba sikufundisa amandla akho okwamukela, okubekezela nawokwenza.

Konke kwenzeka ngesizathu. Akukho nje okuvele kuqhamuke esithubeni. Yonke into inomsuka wayo. Konke kuvivinya amandla omphefumulo wakho. Ngaphandle kwezihixihixi nezivunguvungu, umhlaba nempilo kungafana nomgwaqo wetiyela ohleleke kahle futhi oqondile kodwa ongayi ndawo. Wena-ke ungahlala kamnandi ntofontofo kodwa ungangaba nasizathu sokubonga izimvuno ezinhle zempilo.

Kuningi ongakufunda empumelelweni nakubantu ohlangana nabo ngempilo.

Izifundo ezibalulekile ilezi ozithola ekuweni, nasekubeni phansi. Lezi zifundo zikukhombisa abantu abanawe ngoba bekhonze wena uqobo lwakho, hhayi uma unotho nje kuphela. Ekuweni nasekubeni phansi ufunda ukuthi unamandla angakanani okumelana nezimo.

Baxolele abantu uma bekunyukubeza umphefumulo, bedayisa ngawe, bekulahla ezitheni noma sebekuphula inhliziyo ngoba bakunika isifundo ngokwethemba. Qaphela ukuthi wethemba bani.

Uma abantu bekukhombisa uthando, lukhombise nawe. Intando ihlala kahle enhliziyweni kunenzondo kwazisholo uMandela.

Bonga kuMdali. Shicilela ukubonga kukona konke ophiwe kona. Funda ukupha, nokulekelela lapho okwazi ukulekelela khona. Iyasho neNcwadi eNgcwele ukuthi isandla esiphayo sibusisiwe kunesamukelayo. Kepha qaphela, unganikeli ngenhloso yokuvuna nje kuphela, yipha ngenhliziyo emhlophe ukuze uvune izibusiso. Khumbula, konke kunesikhathi sakho, nasezibusisweni kunjalo.

Konke ngawe kwahlelwa ungakozulazuli kulomhlaba. Kukhumbule lokhu.

Hlonipha abantu. Hlonipha impilo. Hlonipha isikhathi. Ungakhohlwa nokuhlonipha imvelo.

Phila ngaphandle kokwesaba. Khulula inhliziyo nengqondo. Izimo zempilo zizozama ukukwenza isigqila zazo, kanjalo nabantu, kodwa ungakuvumi lokho. Ungavumeli isimo nempilo ukuba kukugqilaze ingqondo ngoba uzodlula lapha emhlabeni. Awunasikhathi esiningi lapha. Phila ngenhloso yokufuna injabulo, yazisa ukuthi leyo iyona ngcebo yangempela.

Sondeza abantu abakhululekile kuwe nangawe. Deda kubantu abahlale bengenathemba futhi abahlale bayizangoma zobubi.

Izangoma zobubi zizokudumaza nawe ugcine usunguDumazile.

Kukona konke, phila ngokuqonda ukuthi konke kunesikhathi sakho.

Okuthandayo ngenhliziyo yakhe yonke,

Umzali wakho

____________________________________________________________________________

*This is a letter of advice, from a parent to a child. It outlines how the parent wishes the child to approach life and its challenges. The letter is blatant in that it tells the child that world isn’t a smooth place without its troubles, hardships and suffering. However, the parent cautions the child to be aware of the power, abilities and freedom that is vested within the child to take on the world’s challenges

3 thoughts on “Incwadi yomzali eya emntwaneni”

Leave a Comment