Imvunulo yoMntwana/Izinyane leSilo

Ngokwesintu amadodana enkosi awabizwa ngokuthi abafana, kodwa babizwa ngokuthi abantwana noma amazinyane esilo. Amadodana noma amazinyane esilo anemvunulo yawo enhle futhi ehlukile kuneyabant’ kazana abahloba ngayo. Ekhanda amazinyane esilo anqwaza ngomqhele wengwe noma izigqoko zayo.

Umqhele lona uba umgqinqo omkhulu ogqokwa ekhanda, ugqishwa ngodakazane, mase kuthi ngaphambili wangiwa ngesikhumba sengwe. Isikhumba leso sakhiwa noma senziwa ngendakazo, njengoba umqhele unqwazwa ekhanda, entanyeni ke bagaxa izinzipho zengwe. Okunye abantwana abahloba ngakho emqaleni kuba insonto eyenziwe ngedwishi lesikhumba senkonyane, lapho kukhethwa amankonyane anombala omuhle ohehayo. Insonto lena igaxwa emahlombe omntwana ehle ohlangothini langakwesinye isandla.

Ukuvunula komntwana kuhlanganisa ukwembathwa amadlaka noma amabheshu engwe nezinene zayo, kulandelwa ngezinjono zensimba. Insimba le bekungayaba numzane abahloniphekile, lokho kucacisa ngokusobala ukuthi abantwana bayahlonishwa esizweni samaZulu. Balekelela ngokumbatha amashoba ezinkami, okuthi ngokujwayelekile kukhethwe amashoba amhlophe ngokombala, bese embathwa ezingalweni nasezithweni, amanye agaxwa entanyeni ehle ngomgogodla ngemumva.

Ngaphambi kokuhlala iNkosi uShaka esihlalweni sobukhosi, bekugqokwa izingxabulela ezinyaweni ezibuye zibizwe ngezimbadada. Izimbadada lezi zakhiwa ngesikhumba senkomo kodwa ke manje sezakhiwa ngezinjoloba zemoto. Ilembe eleqa amanye ‘malembe ngokukhalipha lakuvala lokho, abantu bahamba ngezinyawo bengacathulele.

Brief Overview

This article is about what the King’s young boy called uMntwana/ iZinyane leSilo wears. In a Zulu traditional setting, the prince wears a crown-like material in his head called umgingqo. This material is made up of udakazane, which is decorated with leopard skin. On his neck he wears leopard claws, then insonto made up of white calf skin.

Every male person wears ibheshu in traditional Zulu. In this context the prince wears ibheshu made up of leopard skin, and on his legs and arms he wears ishoba (the bushy tail of a young oxen). He also wears isinene which is also made up of leopard skin.

 

Leave a Comment