Imvunulo yoDwendwe

Ziningi izinto ezibungazwayo kuthina sizwe samaZulu, ngengemikhosi, imicimbi kanye nemigcagco ukubala okumbalwa. Udwendwe lolu esizodingida ngalo la, ila kusuke kukhishwa khona umakoti eyogana. Uma kunodwendwe kunendlela ethile okuvunulwa ngayo, sizothi qaphuqaphu ngokuhlobela udwendwe.

Uyise kamakoti

Ubaba kamakoti ugqoka isigqoko esibizwa ngokuthi ubukopolo ekhanda esakhiwe ngesikhumba sengwe, mase kulandela amambatha ambathwa njengensonto ehlombe. Lamambatha akhiwa ngesikhumba somsila wengwe nezinyawo zayo. Okhalo ufaka ixhama, lokhu okutshengisa ukukhalela ngaphakathi ngokulahlekelwa indodakazi yakhe njengoba igcagciswa. Emva kwalokho kulandela ibheshu lengwe akahloba ngalo nesinene somsonto kanye no bhoklane lwezinjobo zensimango bese ephatha umshiza kanye nomkhonto. Ngalolusuku usokhaya uvumelekile ukuthi ambathe izembatho zengwe njengoba kusuke kuwusuku olukhulu kuye kukhishwa indodakazi yakhe.

Onina bomntwana

Onina bomntwana abasuke bezogidisa bafaka imvunulo ewumfaniselwano efanayo. Uma sebesesigcawini badondoloze ngezinduku zephahla baphatha nemishanela abacela ngayo uxolo. Ekhanda bathwala izinhloko ezinqwazwe ngezigaba ezinkulu zeminqwazo yobuhlalu obufanayo mase behlonywa ngemigomba yentshe, baqgoke nolwembu labo kanye nezinjweza nobuhlalu obufanayo.

Amaqhikiza

Amaqhikiza wona avunula ngezidwaba zawo, afake ubuhlalu kanti ekhanda ahloba ngocwalane, aphinde ahlobe ngemilobo emihle yamakha. Izinwele ayazibhudla zibheke phezulu mase efaka ameva engungumbane.

Umakoti ogidayo

Umakoti ogidayo uvunuliswa uyise, ekhanda ufaka iminyakanya eba izishomo zezimpaphe inyoni igwalagwala eziba semaceleni omabili obuso. Zisuka enhlafunweni zime ekhanda masekuthi inhloko yakhe uyifaka izinye zezinyongo.

Emqaleni lo mgcagcikazi uhloba ngobuhlalu mase eyikazela ngezikhumba zensimba. Lezinsimba kwehla ezintathu ngemuva emhlane nangaphambili ngokunjalo. Okhalo ufaka ixhama elakhiwe ngencema noma ngotshani, naphezu kwesidwaba akasuke esifakile ufaka amaxhama phezu kwaso. Ezingalweni uhloba ngamashoba ezinkabi zakubo amhlophe aphathe nehawu elincane esandleni sakhe sobunene kanye nesinqindi esandleni sokudla mase egcina ngomutsha esidwabeni.

Lemvunulo elotshwe la ngenhla iyona okuvunulwa ngayo odwendweni uma kukhishwa indodakazi iyogana, lezi zembatho zigqokwa kusayiwa esiwani.

 

Brief Overview

This article is about the traditional material the bride and her family wears on her wedding day, from her father, her bridesmaids to her mother. The bride on her wedding day called udwendwe wears isidwaba, a traditional material made up of cow skin. On her head she wears iminyakanya made up of purple-crested loerie feathers. On her neck she wears  wild cat skin and beautifully made beads. On her arms she wears the cut-off tail of a cow which has to be white in colour and also amambatha.

 

Leave a Reply