Imvana

Ibandla lesiZayoni lingelinye kwamakhulukazi eNingizimu Afrika. Kulenyanga siphosa iso emculweni wale bandla ngenhloso yokwandisa ulwazi kulabo abafisa ukuyiqonda kahle le nkonzo yamaZayoni. Sinemiqopho emibili equkethe umculo ovele kubalandeli balenkonzo.

Ngezansi sinomqopho esiwushicilelwe uMnu. Mxolisi Mkhwanazi oyilungu le-Amalgamation Mass Choir lapho kuculwa khona ingoma ethi “Imvana”. Le ngoma iholwa nguMnu. Spha Mkhwanazi elekelelwa nguMnu. Mxolisi Mkhwanazi noNkosazane Nqobile Luthuli.

Le ngoma iqukethe amagama athi:

Ngiyazibona izinkuni, ngiyawubona umlilo, iphi imvana yomhlatshelo.

 

The article contains audio-recordings of Mr. Spha Mkhwanazi, Mr. Mxolisi Mkhwanazi and Ms. Nqobile Luthuli where they lead a song titled Imvana. The Amalgamation Mass Choir (to which the aforementioned singers belong) is a Durban-based choir belonging to the Zionist Christian faith (no affiliation to Judaism). The recording has been provided by Mr. Mxolisi Mkhwanazi.

Leave a Comment