Imisebenzi yasekhaya

Imisebenzi yasekhaya ihlukene ngokobulili, kukhona imisebenzi eyenziwa abesilisa kanye nabesimame ekhaya. Kuphinde kube khona eyenziwa abantwana kanye nabantu abadala, kodwa ke okuqaphelekisayo ukuthi kuthina sizwe samaZulu ukuhlukana kwalemisebenzi kwakwehluke kakhulu kunezinye izinhlanga njengoba kuthina kuhambelana nenkolo yethu yesintu. Eminye imisebenzi yasekhaya kwakukhuzwa ibhadi uma yenziwe umuntu wesilisa kanye neminye uma yenziwa ngowesifazane ngoba kukholelwa ukuthi leyonto izoletha umkhokha ekhaya. Kodwa ke sekushintshile ukwenza kwezinto manje njengoba akusashaywa mkhuba uma umfana epheka manje noma intshikizana isenga esibayeni. Kuqala umfana owayekhwezela amabhodwe kwakuthiwa umnqolo ugomboletsheni kanti ke nentshikizane yayingazilandeli nhlobo izinkomo, uma kungekho mkhapheyana kulowomuzi kwakucelwa umfana wakwamakhelwane asize ngokulusa.

Okwakunakisiseka ke kodwa ukuthi abesimame ibona ababenza umsebenzi omningi ekhaya, isizathu salokho ukuthi amadoda isikhathi esiningi ayengabibikho ekhaya ngenxa yokulwa izimpi, okusho ukuthi ayechitha isikhathi esiningi esigodlweni senkosi kunasemzini yawo.  Okwakwenziwa amadoda ukumba isiza sokwakha umuzi, ukugawula izigxobo nezintingo, ukubiya uthango lomuzi kanye nokwakha isibaya sezinkomo. Kanti ke nokuzingela izinyamazane ehlathini nokusenga kungumsebenzi wawo amadoda. Abesimame bona ke babakha izindlu, sebakhile yibona futhi abawugeqengayo bawugudle ubukeke, yibona futhi ababelima emasimini babuye nezivuno ezizodliwa ekhaya. Okunye ke ukuthi ikhona imisebenzi eyayenziwa ngokuhlanganyela wubulili bobubili njengokubumba, ukuphehla uzwathi nokuluka. Lemisebenzi ifundiswa abantwana besabancane ukuze bazokhula bayazi. Abafana bafunda ngokwelusa koyise njengoba namantombazane efunda konina ukupheka nokulima.

Brief Overview

It seems that gender roles are prevalent across throughout the world. This article digs into the different roles between males and females in the Zulu traditional setting and also what was the motive behind classifying the roles according to gender.

Leave a Comment