I-Resiphi Yokwenza amaHewu

Amahewu

Amahewu angaphuzwa umndeni noma abantu abane kuya kwabayisithupha.

Uzodinga:

 • Izinkomishi ezine zempuphu
 • Uhhafu wenkomishi kashukela
 • Amanzi ahlanzekile
 • Usawoti olingene uhhafu we-teaspoon

 

Ukwenza:

 1. Faka amanzi ebhodweni elingu 23 cm, abe ngaphezidlwana kancane kohhafu, bese ubeka eziko noma esitofini uwalinde abile.
 2. Thela izinkomishi ezine zempuphu endishini eseceleni, bese ufaka amanzi abandayo, ugoqoze uhlanganise impuphu namanzi.
 3. Vethezela usawoti ebhodweni.
 4. Uma esebilile amanzi, landelisa ngempuphu egoqoziwe ebhodweni.
 5. Goqoza, uqikelele ukuthi uvimba ukuthi kungabi khona amagaqanga.
 6. Uma sekuqala ukugxaba, faka uhhafu kashukela.
 7. Goqoza uhlanganise ushukela namanzi nempuphu.
 8. Kuzobila mase iyehla impuphu ebhodweni. Lokhu kuchaza ukuthi amahewu akho azobe esevuthiwe.
 9. Uma sekuvuthiwe, thela amahewu akho esitsheni esihlanzekile. Qinisekisa isitsha sakho sivulekile nokuthi amahewu ahlala isikhathi esingamahora amabili. Uloke ugoqoza ukuze kungabi khona amagwebu.
 10. Usalindile, cwecwa isigaxa sezambane usiwashe ngamanzi ahlanzekile mese uyasifaka esitsheni sakho esinamahewu.
 11. Emva kokulinda amahora amabili, faka amahewu akho kujeke noma okhambeni mese uyamboza. Ungamboza ujeke wakho noma ukhamba lwakho ngengubo. Okubalulekile ukuqikelela ukuthi amahewu akho athola indawo efudumele.
 12. Linda usuku lonke, uzovuka ngakusasa eselungile amahewu akho.

 

Amahewu isiphuzo esithandwa kakhulu eNingizimu Afrika. AmaXhosa awabiza ‘amarhewu’, abeSotho namaShona bawabiza ngegama elithi ‘mageu’. Sikufisela inhlanhla usenzela umndeni wakho isiphuzo sase-Afrika.

Leave a Comment