I-Purtuassi eThekwini

Okuqukethwe

  1. Umsuka
  2. Indlela yokuzila
  3. Indlela yomthandazo wokuzila ukudla
  4. Izinzuzo ngokubuka i-Purtassi.

Umsuka

Minyaka yonke amaNdiya aseTamil emphakathini waseThekwini agubha ukuzila ukudla kusukela mhlaka 17 Septhemba kuze kube umhlaka 17 Okthoba, okuphawula ukuzila kwenyanga okubizwa ngokuthi ukuzilela iPurtassi. I-Purtassi igama lesiTamil elisho uSepthemba, ekhalendeni lesiTamil inyanga iqala ngosuku lwe-15 futhi ukuzila kwePurtassi kuqala ngokwenyanga namaplanethi. Kwakuyisiko elenziwa eNingizimu yeNdiya futhi lusaqhutshwa kakhulu eThekwini. Ukuzila ukudla kunikezelwe kuMlondolozi obizwa ngokuthi uVishnu. Phakathi nale nyanga abantu baseTamil badla imifino kuphela, bengayidli inyama. Lesi senzo sihlanza ingqondo, umzimba nomphefumulo. Kuyasiza ekuqondiseni ingqondo futhi kususe ubuthi emzimbeni ngesikhathi esisodwa, ngakho-ke ngokubuka lokhu kuzila nokuhlonipha iNkosi uVishnu, ukuzila ukudla kusebenza njengokubonga eNkosini.

Inkolelo ngokuzila ukudla (fasta)

Kule nyanga kudala eNingizimu ye-India kwaba nesomiso esibi, izulu lalingani kudala, zingekho izitshalo ezisazovunwa futhi abantu babulawa yindlala. Abantu baphendukela emithandazweni futhi benza izifungo eNkosini ababeyikhulekela okuthiwa uVishnu. Ngemva kwalokho kwafika izimvula futhi kwakungase kukhiqizwe isivuno esisha. Kusukela ngaleso sikhathi, minyaka yonke phakathi nalesi sikhathi amaTamil agcina ukuzila ukudla okuhlanganisa ukudla imifino kuphela, ebonga uLord Vishnu. Lo mbono kanye nesiko kwaqhutshwa izifiki zamaNdiya eNingizimu Afrika futhi kwenziwa kakhulu eThekwini ngamaHindu akhuluma isiTamil.

Indlela yomthandazo wokuzila ukudla

Isikhathi sokuzila sithatha inyanga, kodwa umthandazo kufanele wenziwe kuphela ngoMgqibelo. Amathempeli aseThekwini anemikhuleko emikhulu wePurtassi kodwa lemikhuleko ingenziwa nasekhaya. Ukubaluleka kokuthandaza iNkosi Yendalo ngoMgqibelo ukuthi iMigqibelo iphephile ekuzuzweni uSaturn namanye amandla eplanethi, okuvumela amandla amahle ukuba azuze Umhlaba. Enkolelweni yamaHindu ukuma kwamaplanethi, ilanga nenyanga kunquma ukuzuza kwayo eMhlabeni, kungaba ukuzuza okuhle noma okubi. EThekwini bazilungiselela kakhulu lolu suku lomkhuleko njengoba abazinikele bezila ukudla ngosuku lomkhuleko. U-‘V’ udwetshwa emabunzini abazinikele futhi ubizwa ngokuthi iNamu. Lolu phawu ludwetshwa ngoshoki okhethekile obizwa ngokuthi i-Namu Katti, engathengwa ezitolo zezinongo nezokuthandaza. U-V umele uVishnu, iNkosi Yendalo

I-Namu idwetshwa emadodeni nasezinganeni kuphela, ngoba uVishnu ungowesilisa; abesifazane bafaka ichashaza elibomvu emabunzini abo. Iqabunga likabhanana libekwe phambi kwesithombe seNkosi uVishnu futhi lapho izitsha zemifino ezilungiselelwe zinikezwa iNkosi uVishnu. Bese kwenziwa ingxube eyenziwe ngobisi, ushukela namaqabunga e-Tulsi inikelwe bese kwabelwana ngayo ngemuva komthandazo. Umkhuleko uqala ngaphandle bese uhamba uye ngaphakathi kwekhaya noma ithempeli nabazinikele becula igama likaNkulunkulu. Ingxube yobisi isiza ukukhipha ubuthi emzimbeni. EThekwini, lemikhuleko yenziwa kunoma yimuphi uMigqibelo owodwa kwemine enyangeni yokuzila, abanye abantu bakhumula inzilo ngemuva komthandazo wabo.

Inzuso nge-Purtuassi

Umphakathi uba munye ngalesi sikhathi futhi imindeni iyahlangana ngomkhuleko. Ukuzila kuyasiza ekulawuleni ingqondo, kususa imfucuza kanye nobuthi emzimbeni, okubaluleke kakhulu ukuzinikela kuNkulunkulu, kusikhumbuza ukuthi singabantu futhi kusivumela ukuba sizihlenge ukuze sibe ngcono njengoba silwela ubuhle.

Ibhalwe uYoveshine Pillay

Leave a Comment