Ezokuncebeleka emabhishi eTheku

ITheku ingenye yezindawo ezihamba phambili kwezokuncebeleka esifundazweni sakwaZulu Natali. Amabhishi avakashelwa kakhulu ngesikhathi sokuphela konyaka. Ngenxa yemigomo yeCovid 19 nokungahlazeki kwamanzi amabhisi ake avalwa izihlandla eziningi kusukela ngonyaka owendlule kuze kube yilonyaka. Inkinga yokungahlanzeki kwamanzi kubukeka ingakaxazululeki. Uzokhumbula ukuthi kuke kwanenkinga nokungcola kolwandle ngemuva kokusha kwenkampani i-United Phosphorus Limited (UPL) ngoJulayi kwangena amakhemikhali olwandle. Kamumva nje abahlali bakhala ngoketshezi oluhlaza olubonakale ebhishi. Iziphathimandla zabakwa tourism zexhwayise umaspala weTheku ukuba alungise ukuhanjiswa kwendle ngendlela ngoba kungenjalo izoba yimbi iFestive Season.

Amaholi okuphela konyaka aseseduze kanti amabhishi agcwala achichime ngalesi sikhathi. Kubantu abaningi sekwaba usiko mpilo ukuvakashela olwandle ngeFestive Season. Abaningi abantu basuka ezindaweni ezikude nezingaphandle kwesifundazwe sakwaZulu Natali lokhu okungenisa inzuzo kumaspala weTheku. Kubalulekile ukuvulwa nokusebenza kahle kwamabhisi kakhulukazi ngesikhathi semaholidi. Ukuvalwa kwamabhishi kusho ukuthinteka kwezokuvakasha nokulahlelwa kwamaspala kwezomnotho kanye nokuphazamiseka kwamaholidi kwabaningi.

Ukungasetshenziswa kwamabhishi eTheku kwenzekile ngempelasonto ende ye-Heritage Day ngenxa yokungcola kwamanzi. Lokhu kwacasula abaningi ukuthi idolobha lakhetha ukuvala amabhishi ukunokuba lilungise inkinga ngesikhathi esifanele. Sithemba ukuthi kuzoqala amaholidi isilungisiwe lenkinga.

Article Overview

Durban is one of the leading tourism destinations in KwaZulu Natal and their beaches are most visited during the holiday season. Closing of beaches has happen a lot since last year due to Covid 19 regulations and water pollution. Tourism stake holders has warned the municipality to sort of the sewage issue before the Festive Season start. For many people visiting the beach during the Festive Season has become a tradition and a possibility of having them closed will be a disaster for many. People come from around the province and also outside the province to visit Durban beaches every year. This is good for tourism and the city of Durban but if the issue of sewage is not sorted in time the city will lose economically.

Leave a Reply