Esibayeni

Kulengosi yolwazi besike sabhala phambilini ngendaba yehlambo lomnumnzane ongasekho emhlabeni. Kulelisonto elidlule bengisekhaya likabab’ omdala eRichards Bay endaweni yaseMandlanzini la obekunehlambo khona likamkhulu.

Ngibe sengisina ngizibethela ke ngithatha ama-video ngathwebula nezithombe, kusuka kuhlatshwa inkomo esibayeni, ukuhlinzwa kwayo njengoba kuhlatshwa uma kunehlambo. Akugcinanga lapho, ikhona nembukiswano ethathwe kudliwa umlenze esibayeni udliwa izinsizwa zendawo kanye ke nakho ukuphekwa kwalo belu ibele.

Le-video ithathwe esibayeni uSothole etshela ibandla ukuthi yihlambo likaba leli. Iphinde iveze ukuthi kwenziwanjani esibayeni uma kuyihlambo, kanti ke nokulandela uma kuphunywa esibayeni. Njengoba kuleli khasi elalibhalwe ngehlambo likuveza ukuthi kuphunywa esibayeni kuyiwe endlini kasokhaya owenzelwa ihlambo. Le-video iyakukhombisa lokho ukuthi kwenziwa kanjani.

Brief Overview

This insert is the series of many taken during my grandfather’s ihlambo ceremony. The video shows the process followed by the leader of the family during the ceremony inside the kraal.

Leave a Comment