Avela Zuma Family History

I was born at Prince Mshiyeni Memorial Hospital in Umlazi and the year was 10 August 1996. The time was 16:30 on a Sunday afternoon. I reside at Folweni Township where where I live with my family. Thembeka Zuma is the name of my mother. She was born on the 18 of August 1961, at uMbumbulu Clinic. In the year 1999, my father passed away. My family is originally from Impendle. My great great grandparents moved from Impendle long time ago. They then settled at uMbumbulu district and that is where my grandmother was born. The name of the area is Ezinyathini, my mother was also born there. When the faction fighting started, things were not good at that time and my mother had just completed her schooling and they had to move. My mother also schooled at Sibusisiwe Comprehensive Technical High School. They went to stay at Folweni Township where we still live. My family lived at uMbumbulu until they moved away in 1984 because of faction fight. My grandmother passed away in 1975. My mother is the first born in the family, there were five girls and three boys.

When my family stayed at Ezinyathini, it was a big happy family. It was a big family with 18 members altogether. They had cattle and big farming area. During that time most of the food was planted at home. They hardly bought food from the shops. When they moved to Folweni they were separated because they were grown ups, some of them got married and started their own families. My great grandfather died at the age of 119 in 1991.

By the time they moved away from uMbumbulu to Folweni, they were the first people who built a house there, that is why there is a road called Zuma Road and it can be found in the map. From my mother’s side, we are four, three boys and one girl and I am the last born. My oldest sister Luvuyo is the first born in the family and she has one baby girl and expecting her second child. The second born in the family who is my brother Samkelo has two children and they are both boys. The third born Mqondisi has one child and it’s a girl, and I am the last born of only 16 years old. I’m currently in Grade 10 and at Sibusisiwe Comprehensive Technical High School.

IsiZulu Summary
Ngazalelwa ePrince Mshiyeni Memorial Hospital, eMlazi ngonyaka ka 1996 ku Agasti 10. Ngazalwa kuyiSonto ntambama ngo 16.30. Ngihlala endaweni yaseFolweni, lapho kukhona ikhaya lami. Umama wami ngu Thembeka Zuma owazalwa ngomhlaka 18 Agasti 1961 ezalelwa emtholampilo waseMbumbulu. Ngonyaka ka 1999 ubaba wami washona. Imvelaphi yomndeni wasekhaya isendaweni yaseMpendle lapho okhokho bami badabuka khona kodwa befudukela endaweni yaseMbumbulu lapho kwazalelwa khona ugogo wami. Uzalelwe endaweni ekuthiwa yiseZinyathini. Nomama wami uzalelwe kuleyondawo. Ngesikhathi kuqala izimpi zombango umama wayeqeda esikoleni samabanga aphakeme. Nomama ufunde eSibusisiwe High School. Ngenxa yezimpi kwaphoqeleka ukuthi bathuthele endaweni yaseFolweni abasahlala kuyo.

Ngesikhathi umndeni wakithi usahlala eZinyathini kwakungumndeni omkhulu kakhulu kunamalunga ayi 18. Babenezinkomo nendawo enkulu yokulima. Ngalesosikhathi babelima kakhulu ekhaya. Ngesikhathi sekubalekelwa izimpi bahlukana ngezindawo ngoba iningi laselikhulile abantu baziqalela imindeni yabo. Ukhokho wami washona eneminyaka eyi 119 ngonyaka ka 1991. Umndeni wakithi wasuka endaweni yaseMbumbulu ngonyaka ka 1984 ngenxa yezimpi. Ugogo washona ngonyaka ka 1975. Umama wazalwa nodadewabo nabafowabo, uyena owayemdala. Kwakungamantombazane ayi 5 nabafana aba 3.

Umndeni wakithi yiwona owokuqala owakha umuzi endaweni yaseFolweni ngesikhathi besuka eMbumbulu, ngoba kuze kwaqanjwa nomgwaqo ngokuthi Zuma Road futhi uyatholakala ebalazweni. Ezinganeni ezizalwa ngumama si 4, abafana aba 3 nentombazane eyodwa, mina ngingumagcina. Udadewethu uLuvuyo nguye omdala unengane eyodwa futhi uselindele eyesibili. Olama uLuvuyo umfowethu uSamkelo onezingane ezimbili ezingabafana bese elanywa uMqondisi onengane eyodwa yentombazane. Mina ngisafunda u Grade 10 eSibusisiwe Comprehensive High School.

Leave a Comment