Akuselona leli kheli – Chief Albert Luthuli

Njengoba kukhunjulwa uSuku lwamaLungelo Abantu ngoMgqibelo owedlule kubonakale njengesikhathi esifanele ukukhuluma ngoChief Albert Luthuli, ongomunye owabamba iqhaza eliqavile emkhankasweni wokulwa namaphasi oholele embhikishweni waseSharpeville owawungoMashi 1960. Yize wayengekho ngosuku lokudutshulwa kwabantu eSharpeville (wayengyfakazi ePitoli), njengoMongameli Jikelele we-ANC kwakunguLuthuli owethula ‘Year of the Pass’ – umkhankaso kazwelonke okwakuhloswe ngawo ukuqeda umthetho wamapasi. Kepha yize ayebambe iqhaza njengoMongameli we-ANC kusuka ngo-1952 kwaze kwaba sekufeni kwakhe ngo-1967, uLuthuli (owayekhetha ukubizwa ngegama elithi Lutuli futhi wakhetha ukusebenzisa igama lakhe lesiZulu, uMvumbi) wafika emuva kwesikhathi kwezepolitiki, kodwa wazibandakanya kakhulu nezombusazwe iminyaka yakhe engamashumi amane.

Eminyakeni yobusha bakhe u-Albert Luthuli wayesebenza njengothisha e-Adams College, lapho ayefunde khona izifundo zokuqeqesha othisha ezazikhokhelwa umfundaze kahulumeni. Ngo-1935 uLuthuli wanqotshwa yingcindezi eyayivela kubantu abadala , wabuyela ekhaya eGroutville KwaZulu-Natal, ukuze amukele isikhundla sokuba yiNduna. Iminyaka engu-17 ebhekana noma egamenxe ezinkingeni zasendaweni yabantu bakhe, kwathi ngenkathi esebenza nabalimi bomoba lapho uLuthuli azi ngokukhishwa inyumbazane kwabasebenzi base-Afrika nabamaNdiya. ULuthuli kancane kancane wazibandakanya ne-ANC, futhi ukwesekwa kwakhe ngumphakathi ngomkhankaso wabo we-Defiance Campaign ka-1952 kwagcina kumthengise waxabana nohulumeni waseNingizimu Afrika. Ngemuva kokwenqaba ukusula kwi-ANC, waxoshwa esikhundleni sakhe njengeNduna yaseGroutville ngoNovemba 1952. Udumo aluthola ngokuxoshwa kwakhe kanye nokukhombisa kwakhe ukwethembeka ku-ANC lwenza uLuthuli waba ngumuntu owayezongena esikhundleni sokuba ngumengameli wangaleso sikhathi uJames Moroka. Engqungqutheleni ye-ANC yaminyaka yonke kaDisemba 1952, uLuthuli wakhethwa njengoMongameli Jikelele ( President General).

Ngaphandle kokuchitha isikhathi esiningi sokwengamela kwakhe ngaphansi kokuvinjelwa nguhulumeni ekunyakazeni kwakhe, uLuthuli kodwa wakwazi ukubhala izinkulumo zokwethulwa ezingqungqutheleni ze-ANC, futhi kwesinye isikhathi lapho izimo zivuma, wayeya ezingqungqutheleni. Wenza izinkulumo eziningi ezaziwa kakhulu kuzethameli ezihlanganisiwe. Izinkulumo zakhe ezipholishiwe kanye nezicelo zakhe ebuhlotsheni bobuhlanga zamakhela udumo emhlabeni wonke, kwathi ngo-1960 uLuthuli waba ngumuntu wokuqala wase-Afrika (futhi umuntu wokuqala ovela ngaphandle kwase-Europe naseMelika) ukuklonyeliswa ngeNobel Peace Prize ngendima ayidlalile kwabangenalo udlame kumzabalazo wokulwa nobandlululo

NgoJulayi 1967, eneminyaka engu-69, uChief Albert Luthuli walimala kanzima engozini eyenzeka eduze komuzi wakhe eStanger.

Umgwaqo u-Albert Luthuli utholakala kuMasipala waKwaDukuza (phambilini owawuseStanger), lapho kufakwe khona isithombe sokukhumbula iNkosi. Uzothola nesifanekiso/isichuse sikaChief Albert Luthuli eV & A I-Waterfront eKapa, ​​futhi eduze kancane nekhaya, isibhedlela Inkosi Albert Luthuli Central eMayville kwaba yisibhedlela sokuqala esikhulu ukwakhiwa eNingizimu Afrika ngemuva kuka-1994.

Izithombe ngezilokotho ze- aliran.com & peace.maripo.com.

Leave a Reply