Abantu baseMathuli 1770-1820

I-KZN, uMngeni kuya eMkhomazi kwake kwahlala umndeni wamaThuli. Cishe ngo-1770 abantu baseMathuli babaleka basuka enyakatho bayohlala ezweni eliphakathi koMfula uMngeni noMkomazi. Ngesikhathi sokubusa kukaShaka, induna uTusika Myeba, waqoshwa njengomuntu owayehlala endlini ebizwa ngokuthi iGwabalanda, endaweni eseyaziwa ngePinetown manje.

Phakathi kuka-1818-1820 kwaqubuka ingxabano noShaka mayelana nenkomo elahlekile abantu bakwaLuthuli ababeyigadile. Ngokuziphindiselela uShaka wathumela impi yakhe eningizimu ukuba iyohlasela futhi ibulale abantu bakwaLuthuli. Ababaleka,  babalekele emfuleni uMlazi.

Leave a Comment