Uthekwane Nejuba

Kwasukasukela! Cosu!

Kwakukhona!

Simpheke ngobhozwana!

kwakukhona uthekwane nejuba ababengabangani abakhulu, babehlala bendawonye ngasosonke isikhathi. Kwathi ngelinye ilanga ijuba lathi, “Mngani wami akesihambe siye emfuleni”, wavuma uthekwane bahamba bahamba baze bafika emfuleni. Ijuba lathi, “Akesizibuke wemngani wami”, laqala ijuba lazibuka emanzini laselithi, “Ngimuhle, ngimuhle, ngimuhle”. Waseyalandela nothekwane wazibuka emanzini wathi, “Hho hhe ngabe ngimuhle ngoniwa yilokhu nalokhu”, esho ikhanda nemicondo eluhlaza.

Cosu! cosu iyaphela.

Leave a Comment