USolwazi Paulus Mzomuhle Zulu

USolwazi Paulos Muzomuhle Zulu wazalwa ngomhlaka 28 Julayi 1941 eXobho. Usosayensi wezenhlalakahle ngokuqeqeshwa, uSolwazi Paulus Zulu uneziqu ze-diagnostic radiography kanye nokuphathwa kwezokumaketha. Wathola i-PhD yakhe eNyuvesi yaseNatali ngaleso sikhathi, wayishicilela kakhulu emkhakheni wezepolitiki nakwezenhlalo, kuzwelonke nakwamanye amazwe.

Kusukela ngo-1984, uZulu ubhale izahluko eziningi ezincwadini, okubalwa kuzo i-The Hefer Commission: An International Comparative Perspective eyakhishwa ngo-2004 nethi Understanding the South African Political Culture eyashicilelwa ngo-2012. Ngo-2013, incwadi yokuqala kaZulu, A Nation in Crisis: A Search for Morality , wakhululwa.

Ngaphandle kokubhala kwakhe ezifundweni, uZulu wasebenza njengomcwaningi wokuxilonga esibhedlela i-King Edward VII naseCeza Hospital phakathi konyaka we-1965 nowe-1974. Ngo-1986, waba ngumsizi wezocwaningo eNyuvesi yaseNatali, futhi kamuva wasebenza njenge-Human Resources Manager e-Unilever.

UZulu wasebenza njengomcwaningi futhi waba ngumfundisi eNyuvesi yaseZululand phakathi konyaka we-1982 nowe-1984, ngaphambi kokusebenza njengomuntu ocwaningweni ophakeme kanye nomcwaningi e-University of Natal kusuka ngonyaka ka-1985 kuya ku-1994. Wabe esebenza njenge-Vice-Chancellor we-PRO kubafundi bakulesi sikhungo, indima ayifezile kusuka ngo-1995 kwaze kwaba ngu-2000.

UZulu uke waba ngusihlalo wamabhodi ehlukene okubalwa kuwo i-SABC, Centre for Policy Studies ne-McCord Hospital ukubala ezimbalwa.

Ube yilungu leBhodi ye-Human Sciences Research Council, uZulu usebenze njengoMqondisi Wophiko Lobudlelwano Bobuhlanga e-Maurice Webb eNyuvesi yaKwaZulu-Natali kusukela ngonyaka ka-2002. Ubuye waba yilungu le-Pontifical Academy of Social Sciences, e-Vatican City IRoma, kusukela ngo-1994.

Imiklomelo ebaluleke kakhulu


Ubulungu kumaBhodi

  • Usihlalo weBhodi: Isibhedlela i-Mc Cords. OwayenguSihlalo weBhodi Yenhlangano Yezokusakaza YaseNingizimu Afrika (1996-1999).
  • Ilungu leBhodi kanye neLungu leBhodi yokuHlela: UMkhandlu Wokucwaninga Isayensi Yabantu WaseNingizimu Afrika, (2010-2014). Umphathiswa: we-Hexagon Trust (1988-).

Imiklomelo

  • Umklomelo we-Rotary Club Durban Community Services (1995).
  • Umklomelo Ka-Doctor Holmes weSiklomelo Somuntu Ozoqokelwa Isifundazwe Ohamba Phambili Kwezokuxilongwa Kwemisebe Yezokwelapha (1965).
  • Umklomelo we-South African Black Social Workers Award for Community Service (1989).

Leave a Comment