Umshado Wesintu Esikhathini Samanje

Esikhathini esiphila kuso yonke into iyashintsha ukwenza. Izinto ebesizibheka njengamasiko sekunezindlela abantu abazenza ngakhona ukuhambisana nesimanje manje. Kulesi siqeshana sibheka kafushane indlela imishado yesintu esiyenziwa ngakhona. Uma umenywa emshadweni wesintu enye yezinto ezithokozisayo ukubona nokuba ingxenye yesipiliyoni esehlukille. Ngisho ngabe usukewaya komunye umshando wesintu phambilini kepha ngeke uwuthole ufana nozowuhamba esikhathini esilandelayo. Lokhu kungenxa yamasiko abantu nokwenza izinto okwahlukahlukene.

Phambili uma kuthiwa umshado ngokwesiZulu izinto ebezihamba phambili noma ezibalulekile  imvunulo, umshado ube sesigcawini, kubakhona ibhokisi (kist) lamakoti, kwabiwe bese umakoti eyaxhaphaza. Lapho ke umakoti ufike ashanele ekhishini emzini ngomshayanelo yakhe afike nawo bese ethelwa ngenyongo yembuzi. Uma sekwenziwe konke lokhu usuke esegcagce ngokuphelele umakoti.

Imishado yesintu esikhathini samanje isivamisile ukuhlanganisa isintu nesimanje (modern). Okuhle noma okuhlaba umxhwele ukubona indlela okuthungiswa ngayo izingubo zesintu nokusetshenziswa kobuhlalo osekungenise ngayo. Sekuvamile ukuthola umakoti eshada ingabi khona ingubo emhlophe kepha ethungise ingubo (traditional attire) nesicholo. Okuningi ukwenza kusalandelwa ngisho noma umshado ungowesimanje.

Article Overview

Nowadays going to a traditional wedding is the best experience as every one is different. As times changes so do people’s preferences on styles and beliefs. Traditional attire is slowly replacing white gowns and becoming the in thing. The kist, ukwaba, ukuxhaphaza and isigawu are still important part for a Zulu traditional wedding even in modern society.

Leave a Comment