UMoses Mabhida

Kahle kahle ubani yena lo Moses Mabhida okwaqanjwa ngaye inkudla yezemidlalo eThekwini?

Inkundla yezemidlalo eThekwini eyaziwa ngokuthi iMoses Mabhida Stadium idume kakhulu ngobuhle bayo obukhangayo. Impela kunjalo, abanye bake babenemibuzo ngegama lale nkundla.

Imibuzo ejwayele ukuqhamuka ivame ukwazi kabanzi ngokuthi ubani kahle kahle lo Moses Mabhida okwaqanjwa ngaye inkundla, nokuthi yini le engaka ayenza emlandweni.

Kulesiqephu sixoxa ngomlando kaMoses Mabhida uqobo.

 

Moses Mabhida, Source: Durban Tourism

UMoses Mncane Mabhida (11 October 1923 – 8 March 1986) wayengusopolitiki waseNingizimu Afrika. UMabhida wayeyingqalabutho ye-African National Congress (ANC) nesishoshovu esasingumholi we-South African Communist Party (SACP).

UMabhida wazalelwa endaweni yaseThornville, idolobhana elingaphansi kwamasipala waseRichmond eMgungundlovu, KwaZulu-Natal. UMabhida wazalelwa emndenini owawudla imbuya ngothi, eyingane eyazalwa yabe eyesine kwezinhlanu. Umndeni kaMabhida wagudluzwa endaweni yawo nguhulumeni waleso sikhathi ngenkathi uMabhida esakhula.

Ngenxa yosizi olwaluhlasele umndeni wakhe, ukuthola imfundo eseqopheleni eliphezulu kwakwiyinsakavukela umchilo wesidwaba kuMabhida. Lokhu kwaphoqa ukuthi uMabhida aphume ayosebenza njengoweta ezindaweni zokudlela, nokuthi abambe amatohwana nje masekubhimba nangalapho kwezobuweta.

Ngokusho komlando obhaliwe ngaye, inhlasi yokunaka ezepolitiki kuMabhida yaqhumuka ngoBaba wakhe owaweyilungu le nyunyana yabasebenzi eyayibizwa ngokuthi i-Industrial and Commercial Workers’ Union (ICU). Imibiko iyachaza nangegalelo lengqalabutho yokulwa nohulumeni wobandlululo uHarry Gwala ekucathuseleni uMabhida ngokwezepolitiki. UGwala wayenguthisha owayekukhonze kakhulu ukufundisa abafundi bakhe nge-socialism ne-communism (ubukomanisi). UMabhida wancela khona lapho.

UMabhida waphenduka ilungu le-SACP (ngaleso sikhathi eyayaziwa nge-Communist Party of South Africa) ngowe-1942. Ngeminyaka yowe-1952 kuya ko-1953, izinyunyana zazivalwa ubuthaphuthaphu nguhulumeni wobandlululo. Emva kokuhlolisisa ubuchule bukaMabhida, amakomanisi anxusa uMabhida ukuba akunikele isikhathi sakhe emsebenzini wezobunyunyana ezazisebenza ngokungekho emthethweni nangemfihlo (underground trade unions).

Wakuvumela lokhu okwakucelwa kuye, waqoqa abasebenzi abaningi eNatali (la sekubizwa ngokuthi i-KwaZulu-Natal namhlanje) ngeminyaka yama-1950s nama-1960s. UMabhida wabamba iqhaza elikhulu ekusungulweni kwe-South African Congress of Trade Unions (SACTU) le esiyaziwa ngokuthi i-Congress of South African Trade Unions (COSATU) namhlanje. Wakhethwa njengesekela-mongameli yale nhlangano engqungquthelweni yokuqala yayo ngowe-1955.

Ngeminyaka yama-1950s, uMabhida waqokelwa ubunobhala egatsheni laseMgungundlovu le-ANC. UMabhida wayenobudlwelano obusondelene ngokumsebenzi nenkosi u-Albert Luthuli, isikhondlakhondla emlandweni we-ANC.

Ngonyaka ka-1956, waqokelwa esigungwini esiphezulu se-ANC i-National Executive Committee (NEC) kanti ngo-1958 kuya ku-1959 waba ngusihlalo we-ANC eNatali. Ngowe-1960, i-SACTU yathumela uMabhida emazweni angaphandle ukuba ayoyimela. Kusukela ngaleso sikhathi kuya kowe-1963, wagxila kakhulu ekutuseni uxhaso nosekelo lo mzabalazo emazweni.

Ngowe-1963, u-Oliver Tambo wanxusa uMabhida ukuba akazinikele ekusungulweni koMkhonto we Sizwe, umbutho wamasosha e-ANC. UMabhida wathabatha okungakwakhe, washiya okungephatheke, waya eSoviet Union eyoqeqeshelwa ezobusosha. Wadlala igalelo lakhe elikhulu eMkhontweni, lapho agcina khona esengumkhombi wawo.

Emva kwenkomfa ye-ANC yodumo eMorogoro e-Tanzania, waba ngumuntu oqavile ekwakheni isigungo sezoBunhloli nokuPhepha se-ANC. Ngonyaka ka-1979, wakhethwa njengoNobhala jikelele we-SACP. Ngeminyaka yama-1980s, waqhubeka njalo wenza umsebenzi wakhe ngokuzimisela njengomholi woMkhonto. Ngonyaka ka-1985, washawa i-stroke ezweni laseCuba. Emva konyaka nje kokugula, washona ngesifo senhliziyo esesezweni laseMozambique, lapho ithuna lakhe lokuqala laba khona.

Ngonyaka ka-2002, amathambo akhe abuyiswa eNingizimu Afrika lapho abekwa khona emathuneni amaqhawe akuleli e-Slangspruit eMgungundlovu.

__________________________________________________________________________________

This article, written in IsiZulu, is a short biographical account of the life and times of Moses Mabhida, whom a majestic beautiful stadium in the city of Durban is named after.

2 thoughts on “UMoses Mabhida”

  1. Kuhle ukwazi ngamaqhawe eSizwe sakithi, adela impilo alwela inkululeko yethu. Nali elinye iqhawe elalingazange lithole ithuba lemfundo ephakeme kodwa labanawo umnqondo wokulelwa inkululeko yabanye. No Harry Gwala owabamba iqhaza lokubafundisa ababenjengaye, noMongamele wezwe lakithi namhlanje.

    Reply

Leave a Comment