UMNCINTISWANO WEZIKOLE WOKUBHALA IZINDABA EZIMFISHANE 2013

Umbunganzo othulwe yiCentre for Creative Arts (University of KwaZulu-Natal) ngoxhaso lweNational Lottery Distribution Fund, i-16th Time of the Writer – International Writer’s Festival, nezoba ngomhlaka 18 – 23 March 2013, imema abafundi ukuthi bathumele imibhalo yabo kulomcintiswano wababhali.  Lomncintiswano wezindaba ezimfishane kwiTime of the Writer uvuleleke kubo bonke abafundi abasemabangeni aphezulu kwezemfundo kanti inhloso yawo ukukhuthaza intsha ukuba ibe nemicabango ephusile. Lomncintiswano ungumhlahlandlela wababhali abasafufusa eNingizimu Africa.

Abaphumelele kulomcintiswano bazoklonyeliswa ngemali, amavawusha ezincwadi, kanye namathikithi okuzobona lomgubho wababhali.

Thumela indaba yakho, kanye negama lesikole sakho, igama likathisha wakho, nezinombolo zocingo zesikole sakho kwiCentre for Creative Arts (imininingwane ngenzantsi). Abafundi bacelwa ukuthi bathumele imibhalo emifishane, ingabe ibhalwe ngolwimi lwesiZulu, iSingisi noma isiBhunu.  Abafundi bamenywa ukuthi bazikhethele bona isihloko sombhalo. Indatshana ingeqi emakhasini ayisihlanu. Imibhalo engafundeki angeke ize yamukelwe kulomncintiswano.

Lomncintiswano ungawungenela ngokuthumela i e-mail ku cca@ukzn.ac.za, noma ngesikhahlamezi ku 031 260 3074, noma ngokuzilethela mathupha imibhalo yakho kwi Centre for Creative Arts, University of KwaZulu-Natal, Howard College Campus, Mazisi Kunene Avenue, Durban, 4041, South Africa.

UNQAMULAJUQU: Umhlaka 28 February 2013

Ukuze uthole ulwazi olwengeziwe ngalomgubho noma lomncintiswano wezikole, thintana ne- Centre for Creative Arts kulenombolo: 031 260 2506, noma uthumele I e-mail ku cca@ukzn.ac.za noma uvakashele i-website: www.cca.ukzn.ac.za.

Lombungazo ohlelwe iCentre for Creative Arts, University of KwaZulu-Natal, i16th Time of the Writer ixhaswe iNational Lottery Distribution Trust Fund (abaxhasi abakhulu) kanye nedolobha lase Thekwini.

Leave a Comment