Umlando Wezindawo Ezadliwa Ngabamhlophe Ngempi Yamakhanda

Impi Yamakhanda yaliwa njengoba kwaziwa ukuthi yaliwa izwe lonke laKwaZulu kodwa kwagcina kuwine amaNgisi lapho aqala ukuthi ashaye imithetho yawo. Babezidla izindawo zamanye amakhosi bazinike amanye bhusende njengendawo kaLubhudlungu kaFaku. Enye ayidabula ayinikeza abamhlophe ukuba bayenze amapulazi. Wagcina ebanjiwe uLubhudlungu waboshwa, wakhothamela ejele.

Abanye esingababala abahlomula ngaleyondawo ngabakwaSibisi, abakwaSithole nabakwaNgobese. Indawo yakaGezahlale noma Hlazakazi yona bayinika umntwana uManzolwandle obelamana neSilo sasoSuthu. Ubekwe waba yinkosi kuleyondawo, kanjalo nendodana yakhe uQanqatha.

Maningi amaqhawe aKwaZulu aboshwa amanye asala ezimpini zemali Yamakhanda. Njengoba kwenzeka nakuNdunankulu kaLukhwazi wakwaNtombela owasala ehlathini laseMome eNkandla. Yena noNdabankulu bakha umuzi wakwaGibiduna laphaya eMakhosini eBabanango. Lendawo inomlando ngoba iningi lamakhosi aKwaZulu amathambo awo aseMakhosini yingakho kwathiwa kuseMakhosini.

Kuwona singabala iNkosi uMalandela, uZulu (Nkosinkulu), uPhunga, uMageba, uNdaba, uJama, uSenzangakhona, neSilo sasoSuthu uDinuzulu. Leyandawo ithathwa njengendawo engcwele.

Namanje abakwaNtombela abangabozala lukaLukhwazi bakhona laphaya eMakhosini. Ubukhosi baleyondlu bubanjwa ngundlunkulu uMaMkhabela ebambele indodana ngoba iNkosi uMhlabunzima kaMoffat kaBangokwakhe kaLubhudlungu, hhayi kaFaku kodwa lona ngokaMabamba kaLukhwazi.

English Summary

This article gives history of how white soldiers during the war of counting people’s heads in KwaZulu took land from their rightful owners and gave it for free to other traditional leaders and took other pieces of land and used it for farming. For example the land of Lubhudlungu of Faku was separated amongst Sibisi, Sithole and Ngobese clans.

By: Mbusiswa Zuma

Source: Ilanga Newspaper

Leave a Reply